februar 2019

Javni razpis za mesto direktorja družbe Informatika, d.d. (m/ž)

Nadzorni svet družbe Informatika, d.d. razpisuje prosto delovno mesto direktorja družbe. K javno objavljenem razpisu podaja naslednja pojasnila v zvezi s pogoji zasedbe in pričakovanimi minimalnimi vsebinami vlog, ki bodo v postopku izbora upoštevane kot popolne vloge.
Nepravočasne, nepopolne, ali vloge z zavajajočo ali lažno vsebino bodo v postopku izbora izločene in ne bodo upoštevane v procesu izbire.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev:

 1. univerzitetna izobrazba (7/2 ali bolonjski magisterij),

Kot dokazilo šteje:

 • notarsko ali upravno overjena kopija diplome izdane s strani ustrezne ustanove v RS.
 • za kandidate, ki niso zaključili študija v RS je potrebna nostrifikacija oz. validacija priložene overjene kopije originalnega dokumenta s strani organa registriranega v RS.
 1. Pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na vodilnih delovnih mestih,

Kot dokazilo o skupni delovni dobi šteje:

 • kopija delavske knjižice oz. izpis-potrdilo iz registra zaposlitve pri ZPIZ.
 • Kandidati, ki so potrebno delovno dobo pridobili v tujini lahko to dokazujejo z ustreznim dokumentom izdanim s strani pooblaščenega organa države, v kateri je bila delovna doba pridobljena (npr. Prenosljivi dokument U1 (E-301) izdan s strani zavoda za zaposlovanje v državi, kateri je bila delovna doba pridobljena).

Kot dokazilo o delovnih izkušnjah na vodilnem delovnem mestu šteje:

 • izpis iz registra AJPES o registriranem poslovodji družbe,
 • ali potrdilo izdano s strani delovne organizacije, v kateri je kandidat opravljal vodilno funkcijo z navedbo obdobja opravljanja funkcije ter kratkim opisom obsega del,
 • ali navedba in opis vodilne funkcije v predstavitvenem eseju in priloženem življenjepisu, katerega verodostojnost ima presojevalec v fazi izbora pravico preveriti

Enaka vsebinska dokazila veljajo tudi za kandidate, ki dokazujejo pridobljene izkušnje na vodilnih mestih v tujini.

 1. Znanje slovenskega jezika

Kot dokazilo šteje:

 • potrdilo o državljanstvu RS, oziroma kopija osebnega dokumenta izdanega v RS (osebna izkaznica, potni list)
 • ali kopijo javnoveljavne listine o znanju slovenščine kot drugega jezika za zasebne ali uradne namene pridobljeno s strani enega od pooblaščenih izvajalcev preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni.
 1. Znanje enega tujega svetovnega jezika,

Znanje tujega svetovnega jezika kandidati dokazujejo s

 • potrdilom organizacije, ki izvaja program izobraževanja tujega jezika v RS na podlagi javno veljavnih izobraževalnih programov z doseženim nivojem znanja najmanj B1 ali B2 – samostojni ali neodvisni uporabnik, skladno z kriteriji objavljenimi v publikaciji Sveta Evrope »Common European Framework of Reference for Languages«,
 • ali z dokazilom, da se je vsaj pol leta šolal v tujem jeziku v državi, v kateri je ta jezik materni,
 • ali da je vsaj pol leta opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku,

V primeru, da kandidat znanje tujega svetovnega jezika izkazuje z drugimi dokazili, oz. izjavami, si nadzorni svet pridržuje pravico, da opravi preveritev znanja jezika.

 1. Sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijo.

Sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijo kandidati dokazujejo z naslednjimi dokumenti:

 • Življenjepis izdelan na standardiziranem europass obrazcu,
 • Program dela in vizijo razvoja podjetja Informatika d.d. v obdobju trajanja mandata
 • Predstavitveni esej

V predstavitvenem eseju naj kandidat predstavi in opisno navede pomembnejše elemente vsebovane v življenjepisu ter ostala znanja in veščine, ki dokazujejo sposobnost iz točke 5.

Predstavitveni esej naj kandidat predstavi na največ štirih straneh A4.

Skozi vsebino eseja mora biti razviden program dela, prioritete ob nastopu ter referenčne kompetence, ki utemeljujejo kandidaturo in motivacijo za kandidaturo.

Kandidat naj sledi ključnim kriterijem, ki so opredeljeni kot selekcijski.

Predstavitveni esej naj vsebuje tri dele:

 1. del – utemeljitev kandidature, podprte z referencami na dosedanje delo po kriterijih:

Znanje in izkušnje:

predstavitev celovitega poslovnega znanja in relevantna strokovna znanja, ki bodo pripomogla k učinkovitemu delovanju na razpisanem delovnem mestu,

morebitne mednarodne in/ali multikulturne izkušnje, ki potrjujejo strokovno in poslovno širino posameznika.

Strokovne kompetence:

poznavanje poslovnih modelov in procesov,

obvladovanje projektnega vodenja,

sposobnost in vizija upravljanja odnosov z vsemi deležniki v procesu upravljanja družbe (lastniki, zaposleni, trg), obvladovanje tveganj, ki jih kandidat pričakuje na delovnem mestu, za katerega kandidira.

Druge kompetence:

komunikacijska in pogajalska spretnost, timsko delo,

vodstveni stil,

poslovni ugled in moralna integriteta.

 1. del – predstavitev programa dela s prioritetami po področjih.

kandidat naj predstavi svojo vizijo programa dela, kot osnovo za kasnejšo izdelavo podrobnejšega načrta dela, ki bo skladna s strategijo razvoja podjetja,

kandidat naj izpostavi prioritete po področjih, ki bi jih prednostno obravnaval, če bo izbran.

 1. del – motiv za kandidaturo

kandidat naj navede, kaj ga motivira za kandidaturo,

utemelji naj, kateri argumenti v njegovih izkušnjah predstavljajo dodano vrednost za družbo.

 1. Ostala dokazila

 Potrdilo o nekaznovanosti

 1. Potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence pravnomočno obsojenih fizičnih in pravnih oseb v Republiki Sloveniji in evidence pravnomočno obsojenih državljanov Republike Slovenije v tujini, izdano s strani Ministrstva za pravosodje RS.
 2. Potrdilo, da zoper kandidata ne poteka kazenski postopek
  Potrdilo mora izdati sodišče prve stopnje s splošno pristojnostjo v Republiki Sloveniji (2. odstavek 143a. člena ZKP).
 3. Izjava kandidata, da niso podane okoliščine, ki bi po določilih ZGD-1 nasprotovale imenovanju
 4. Veljavno vozniško dovoljenje B kategorije

Potrdili in izjava iz točk 6a do 6c ne smejo biti starejši kot tri mesece. Izpolnjevanje pogoja iz točke 6d kandidat dokazuje s predložitvijo kopije vozniškega dovoljenja in z lastnoročno podpisano izjavo, da mu za kategorijo B ni izrečen ukrep prepovedi vožnje, veljaven v času oddaje razpisa.

Prijava mora vsebovati tudi lastnoročno podpisano izjava kandidata, da pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči za resničnost in verodostojnost predloženih listin, ter pooblastilo Nadzornemu svetu družbe Informatika d.d., da lahko verodostojnost teh podatkov v postopku evaluacije kandidatur preveri.

Rok za prijavo:
Kot veljavna prijava se šteje prijava predana osebno v tajništvu sedeža podjetja (2000 Maribor, Vetrinjska ulica 2), ali oddana na pošti s priporočeno pošiljko, najkasneje do 14. 03. 2019 do 24:00 ure. V tajništvu podjetja je mogoče prijavo oddati ob delavnikih med 8:00 in 14:00.

Mesto opravljanja funkcije:
Izbrani kandidat bo delo opravljal na lokacijah Vetrinjska 2, Maribor in Hajdrihova 2, Ljubljana, skladno z zahtevami delovnega procesa.

Ostalo:
Pravočasno prispele vloge pregleda in ugotovi njihovo ustreznost kadrovska komisija nadzornega sveta Informatika d.d.
Popolne in pravočasno prispele vloge bodo s strani NS Informatika d.d. pregledane in ovrednotene. Kandidati, ki bodo ocenjeni kot primerni, bodo imeli možnost osebne predstavitve pred člani NS Informatika d.d.
Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev poslati v zaprti ovojnici, s pripisom »NE ODPIRAJ! Kadrovska komisija Nadzornega sveta – razpis« na naslov: INFORMATIKA, informacijske storitve in inženiring, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.

Kandidati bodo o izboru obveščeni v osmih dneh po zaključku postopka izbora.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

januar 2019

oktober 2018

EUREKA 2017 – Projekt PriceCharge

OPIS IN SMERNICE PROJEKTA PRICECHARGE

Osnovna ideja projekta PriceCharge je razširiti dostop in ponudbo električnih polnilnih mest električnim vozilom z vzpostavitvijo sistema obračunavanja elektrike po tarifnih (dinamičnih) in uporabniku prilagojenih cenah. Projekt PriceCharge je tako namenjen povezati, poenostaviti in izboljšati uporabniško izkušnjo z električnimi polnilnimi mesti ter povečati njihovo število za obstoječe in bodoče lastnike električnih vozil (vključujoč hibride).

PriceCharge bo omogočal nekaj popolnoma novih rešitev: povezavo med elektro-distributerjem in voznikom EV v realnem času, izračun cene polnjenja glede na čas/mesto/profil/zgodovino uporabnika, možnost rezervacije cene, obračun storitve, ter enostavno plačilo na več načinov. Vozniki električnih vozil ne bodo več omejeni le na javne polnilnice in bodo pridobili bistveno več polnilnih mest, kar bo olajšalo njihova potovanja. Trgovski centri, garažne hiše, restavracije, podjetja in stanovanjske enote pa bodo pridobili možnost ponujanja dodatne storitve brez večjih stroškov.

Sistem PriceCharge se bo izvajal v obliki obračunske naprave, nameščene v električni polnilnici parkirišča. Obračunsko napravo bo v ozadju vodil oblačni sistem, povezan s ponudnikom električne energije in subjektom, ki upravlja z dotično polnilnico (ali obračunsko napravo). Elektro-distributer bo polnilnici sporočil ceno njene uporabe glede na stanje povpraševanja in ponudbe elektrike v omrežju ter na trgih električne energije, v realnem času. Ta cena bo prav tako posredovana mobilni aplikaciji, ki bo na voljo vozniku električnega vozila (EV). Na voznikovo željo bo aplikacija na podlagi podatka o cenah (vseh elektro-distributerjev i.e. koristnikov produkta) izračunala najbližjo in najugodnejšo možnost polnjenja vozila, glede na njegovo lokacijo. Zaradi koncepta dinamičnih cen elektrike se bodo predlogi aplikacije neprenehoma obnavljali. Voznik EV bo lahko ceno uporabe določene polnilnice fiksiral preko aplikacije in v določenem časovnem okviru koristil polnilnico po izbrani ceni. Z navedeno ceno bo razpolagal tudi upravljalec polnilnice in jo prilagajal glede na uporabnika preko točk zvestobe, čas obiska parkirišča (in na primer trgovskega centra), vrednosti nakupov itd.

Projekta PriceCharge bo močno vplival na področje e-mobilnosti in omogočil pomembni preskok v delovanju obstoječe tehnologije. PriceCharge bo omogočal nekaj popolnoma novih rešitev: povezavo med elektro-distributerjem in voznikom EV v realnem času, izračun cene polnjenja glede na čas/mesto/profil/zgodovino uporabnika, možnost rezervacije cene, obračun storitve, ter enostavno plačilo na več načinov. Vozniki električnih vozil ne bodo več omejeni le na javne polnilnice in bodo pridobili bistveno več polnilnih mest, kar bo olajšalo njihova potovanja. Trgovski centri, garažne hiše, restavracije, podjetja in stanovanjske enote pa bodo pridobili možnost ponujanja dodatne storitve brez večjih stroškov.

Deležniki (koristniki) produkta PriceCharge so naslednji:

 1. Končni uporabniki:
  – vozniki električnih vozil (EV)
 2. Upravljavci parkirnega prostora (ali ponudniki polnilnic):
  – trgovski centri, restavracije, športni centri, itd.
 3.  Ostali deležniki sistema:
  – distributerji električne energije

julij 2018

Predavanje na konferenci EURO 2018 (European Conference on Operational Research)

Dr. Andrej Bregar se je med aprilom in julijem 2018 kot predavatelj udeležil več mednarodnih in nacionalnih znanstvenih in strokovnih konferenc s področja informacijskih tehnologij. Med 17. in 18. aprilom je predaval na 25. konferenci Dnevi slovenske informatike (DSI 2018, https://dsi2018.dsi-konferenca.si/), ki se uvršča med vodilne tradicionalne domače dogodke informacijske stroke. Predstavil je izhodišča varnostnega operativnega centra in celovitega zagotavljanja kibernetske varnosti v elektroenergetskem sektorju. Članek z naslovom »Sistematičen pristop h kibernetski varnosti v IT/OT-integriranem elektroenergetskem okolju na osnovi sektorskega varnostnega operativnega centra in tehnologij veriženja blokov« sta pripravila z dr. Cirilom Kafolom.

Med 19. in 20. junijem sta dr. Andrej Bregar in Jure Trilar na 23. konferenci Sodobne informacijske tehnologije in storitve (OTS 2018, http://www.ots.si/) predavala o razvoju programskih rešitev veriženja blokov za energetsko poslovno domeno. Predstavila sta možnosti, priložnosti in omejitve razvoja tovrstnih rešitev, primerne tehnologije ter prototipno rešitev veriženja blokov za področje izmenjave podatkov na elektroenergetskem trgu. Predavanje je bilo deležno precejšnjega zanimanja med več kot 200 poslušalci iz večine slovenskih informacijskih podjetij. Soavtorja članka sta dr. Ciril Kafol in Matej Nosan.

Na mednarodni znanstveni konferenci TAKE 2018 (Theory and Applications in the Knowledge Economy, http://www.take-conference2018.com/) sta dr. Andrej Bregar in dr. Ciril Kafol predstavila inovativen pristop k veriženju blokov, ki konsolidira modele konsenza tehnologije veriženja blokov z modeli skupinskega konsenza tradicionalne teorije večkriterijskega odločanja in pogajanj. Pristop omogoča vpeljavo različnih tekmovalnih in sodelovalnih poslovnih modelov, ki jih je težko podpreti z uporabo klasične tehnologije veriženja blokov. Konferenca je potekala od 11. do 13. julija v Poznanu na Poljskem.

Dr. Andrej Bregar je samostojno predaval še na dveh mednarodnih znanstvenih konferencah s področij sistemov za podporo odločanju, informacijskih tehnologij in operacijskih raziskav. Od 13. do 15. junija se je na Institutu Jožef Stefan udeležil konference IFIP DSS 2018 (19th Open Conference of the IFIP WG 8.3 on Decision Support Systems, http://ifip2018dss.ijs.si/). V okviru teme konference, ki se je nanašala na doprinos sistemov za podporo odločanju na poslovanje in družbo, je vpeljal, raziskal in objavil izviren aplikativno-metodološki pristop k specifikaciji različnih oblik presoj v odločitvenih sistemih na temelju večatributne teorije koristnosti. Izsledke te raziskave je v sklopu sekcije vabljenih predavanj uspešno predstavil tudi na konferenci EURO 2018 (29th European Conference on Operational Research, http://euro2018valencia.com/), ki je potekala med 8. in 11. julijem v Valenciji v Španiji. Gre za največjo in najpomembnejšo evropsko konferenco s področij operacijskih raziskav, menedžmenta, analitike, informatike in podatkovnih znanosti, ki jo organizira krovno mednarodno združenje EURO (European Association of Operational Research Society, https://www.euro-online.org/web/pages/1/home). Letošnje konference se je udeležilo več kot 2500 raziskovalcev in strokovnjakov z vsega sveta. Močno so bile zastopane nekatere aktualne teme, kot so veliki podatki, internet stvari, prediktivna analitika, strojno učenje ter optimizacija, analiza in inteligentni pristopi k upravljanju »pametnih« in »zelenih« elektroenergetskih omrežij in sistemov.

maj 2018

Sklic 27. redne seje skupščine delničarjev

Na podlagi točke 7.3. statuta družbe INFORMATIKA, informacijske storitve in inženiring d.d., uprava sklicuje

27. REDNO SEJO SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE INFORMATIKA, , informacijske storitve in inženiring d.d.

ki bo v torek, 19. junija 2018 ob 11. uri na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2, velika sejna soba v II. nadstropju.

 

Dokumenti:

sklic_27_skupščina_z_utemeljitvami.pdf

 

PRIJAVA-UDELEŽBE-NA-SKUPŠČINI.doc

PRIJAVA-UDELEŽBE-NA-SKUPŠČINI-IN-POOBLASTILO-ZA-URESNIČEVANJE-GLAS-PRAVICE.doc

POOBLASTILO-1.doc

PREKLIC-POOBLASTILA-1.doc

april 2018

februar 2018

Prihodnost blokovnih verig v energetiki

Mero uspešnosti tehnologije blokovnih verig in podobnih (DAG, Hashgraph) v družbi vidim skozi prizmo komercializacije oz. širšega družbenega sprejemanja te inovacije. Z rastjo cen kriptovalut je prepoznavnost te tehnologije narasla in najbolj uporaben prikaz te tehnologije so trgovalni sistemi s podpornimi procesi, kot npr. zbiranje denarja (ICO) in implikacije programabilnega denarja (smart contracts).

Za izboljšanje posameznih procesov v energetiki so srednjeročno zmožnosti uporabe tehnologije blokovnih verig za finančno poravnavo in factoring v odprtem javnem sistemu, kjer bi se poleg vseh obstoječih akterjev znašli tudi novi, t.i. prosumerji (producer-consumer). Še ena možnost uporabe bi bila v upravljanju lastništva in dovoljenj za dostop do podatkov (za analizo ali obračun) posameznega elementa omrežja (npr. v obliki non-fungible žetona, ki predstavlja merilno mesto) iz strani dobaviteljev, distributerjev in končnih uporabnikov elektroenergetskega sistema, ki bi bil v skladu z obstoječo in prihajajočo zakonodajo (med drugim tudi GDPR).

Srednjeročno pa ne vidim uporabe blokovnih verig v povezavi z zapisom in obračunom merilnih podatkov iz števcev v realnem času – zaradi nezadostne hitrosti delovanja. Dejstvo je, da so določene izboljšave delovanja platform blokovnih verig že možne. V pripravi je tudi več novih visoko zmogljivih platform z oglaševano hitrostjo 1 millijon transakcij na sekundo – vendar če resno analiziramo tehnologijo, vidimo, da je težko pokriti 15-minutne odbirke 500.000 merilnih mest ene male Slovenije – sedaj pa to pretvorite v pasovno širino in terabajte zapisov na leto.

V okolju kjer delujem (Informatika d.d. in Fakulteta za elektrotehniko) imamo na nivoju prototipov marsikaj izdelano, ampak prave disruptivne učinke lahko udejanimo šele, če upoštevamo maksimo »Blockchain is not a technology, it is a strategy« – kar pomeni, da z izbiro tehnologije določimo tudi družbene procese in poslovna pravila. Tehnologije blokovnih verig najbolje delujejo v okolju, kjer je v ozadju kultura transparentnosti in odgovornosti.

Z uporabo popolnoma javnih blokovnih verig v energetiki pa je tudi tako, kot z drugimi ključnimi družbenimi podsistemi, naj bo to pravna država, gospodarstvo ali zdravstvo – vprašajte se ali bi delovanje strateške infrastrukture ali poslovni model prepustili zunanjim dejavnikom, kot so recimo občasni zastoji omrežij (npr. ob parjenju mačk v igri CryptoKitties na platformi Ethereum).

Jure Trilar – Informatika d.d. in Fakulteta za elektrotehniko

november 2017

Projekt: Centralni sistem za spremljanje in topološko analizo merilnih podatkov (CSSTAMP)

V okviru javnega razpisa Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij smo bili izbrani za sofinanciranje projekta CSSTAMP. Skupna predvidena vrednost projekta znaša 796.509,24 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 199.127,28. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

Glavne aktivnosti projekta so:

 1. Vzpostavitev centralnega sistema merilnih podatkov
 2. Razvoj varnega transportnega protokola
 3. Aplikacija topološke analize na podatke meritev
 4. Izvajanje testov in ugotavljanje izboljšav sistema

 

Opis operacije:

Pametni števci in ostala merilna infrastruktura predstavljajo tehnični temelj za razvoj pametnih omrežij in bo do leta 2020 ta predpogoj v 80% tudi dosežen (vir: EC, 2017). Kakovostna obdelava merilnih podatkov je operativni temelj za doseganje učinkovite, ekonomične, okolju in uporabniku prijazne energetske oskrbe in to je tudi osrednja točka našega projekta, projekta Informatike d.d.

Osrednja stvar pametnih števcev je dvosmerna in neprenehna izmenjava informacij od merilnih do sprejemnih mest. To pomeni, da je možno neprestano zbiranje podatkov o porabi, njeni intenzivnosti in času, ter na podlagi tega osnovanje tarifnih cen za upravljanje z dobavo energenta. Da pa bi to izvajali uspešno in učinkovito, je potrebna kakovostna analiza podatkov. Zmožnosti napovedovanja potrošnje, odkrivanja napak v sistemu, ter preprečevanja izpadov in izgub, so z uporabo trenutne komercialno razpoložljive tehnologije okrnjene.

Poudariti moramo razliko med “običajnimi” vložki v pametna omrežja (kot so različne tehnološke nadgradnje pametnih omrežij, centralizirano spremljanje in oblačno shranjevanje podatkov, upravljanje z viri itd.) ter našim produktom, ki ga želimo razviti.  Topološka analiza je popolna novost, katere lastnosti omogočajo razvoj umetne inteligence in s tem popolne avtomatizacije procesov. Združuje geometrične in statistične algoritme, ki preko ‘parametriziranja’ podatkov določajo (geometrično) strukturo oz. “obliko” množici podatkov. Odpira možnosti za popolnoma nove razsežnosti omrežij, povezuje posamične energente in podjetja, napoveduje in preprečuje izgube. Vsega tega obstoječa tehnologija ne more doseči. Spremljanje in obdelava podatkov s topološko analizo je preskok v razvoju pametnih omrežij, in skozi naš projekt bomo ta preskok lahko dosegli v slovenskem prostoru.

Cilj projekta je razvoj Centralnega sistema za spremljanje in topološko analizo merilnih podatkov, ki bo zmožen z uporabo aktualnih ali preteklih podatkov (brez dodatnih investicij v merilno infrastrukturo) prihajali do natančnih napovedovanj, novih razlag za anomalije, ki se pojavljajo v sistemu, in predvsem omogočili povezovanja med podatki različnih energentov in podjetij, kar bo vodilo do preprečevanj škodnih stanj tako za okolje kot uporabnike.