maj 2017

ISO 9001:2015 in ISO 27001:2013

Informatika d.d. je v sklopu vzdrževanja sistema vodenja kakovosti v mesecu marcu uspešno opravila zunanje presoje ter nadgradila certifikat ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015. Poleg tega je pridobila tudi certifikat ISO 27001:2013 in s tem prispevala svoj delež k dvigu kibernetske varnosti in varovanja podatkov.

Sklic 26.redne skupščine družbe Informatika d.d.

Na podlagi drugega odstavka 297.a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog in obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina odloča o imenovanju članov nadzornega sveta in o spremembi statuta pa še obrazložitev glede predlaganega novega člana nadzornega sveta in besedilo predlaganih sprememb statuta, objavlja uprava družbe

SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE Z

UTEMELJITVAMI PREDLAGANIH SKLEPOV, POJASNILI IN

INFORMACIJAMI O PRAVICAH DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO

SKUPŠČINO TER

OBRAZCI ZA PRIJAVO UDELEŽBE IN POOBLASTILOM

___________________________________________________________________________

Na podlagi točke 7.3. statuta družbe INFORMATIKA, informacijske storitve in inženiring d.d., uprava sklicuje

 

  1. REDNO SEJO SKUPŠČINE

DELNIČARJEV DRUŽBE INFORMATIKA, informacijske storitve in inženiring d.d.

ki bo v torek, 20. junija 2017 ob 11. uri na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2, velika sejna soba v II. nadstropju

z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

 1           Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti

Uprava odpre skupščino in ugotovi, ali je na skupščini zastopanih toliko glasovalnih delnic, da skupščina lahko zaseda.

2           Izvolitev predsednika in 2 preštevalcev glasov

Predlog sklepa uprave je:

2.1. Za predsedujočega skupščini se izvoli:              g. Jernej Jeraj, odvetnik

Za preštevalki glasov se izvolita:                         ga. Maja Rozman in ga. Maja Plavec Lorencin

Seji bo prisostvovala vabljena notarka              ga. Ines Bukovič.

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane za predsedujočega skupščini družbe ter preštevalki glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.

3           Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti

Na osnovi poročila preštevalcev glasov predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.

4           Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Informatika d.d. za poslovno leto 2016, revizorjevega poročila in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Informatika d.d. za leto 2016

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Informatika d.d. za poslovno leto 2016, revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Informatika d.d..

Točke 4 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

5           Seznanitev s poslovnim izidom in bilančnim dobičkom za leto 2016 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta so:

5.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2016 znaša skupaj 29.167,54 EUR. Bilančni dobiček v vrednosti 29.167,54 EUR se razporedi v rezerve za lastne deleže. Rezerve za lastne deleže se morajo sprostiti ter se lahko sprostijo samo, če so bili lastni deleži odtujeni ali umaknjeni. V tem primeru se rezerve za lastne deleže sprostijo v kategorijo prenesenega dobička.

5.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2016 ter ji podeli razrešnico.

5.3. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2016 ter mu podeli razrešnico.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2016 obravnaval in potrdil na svoji 17-3. redni seji, ki je potekala 11.5.2017, saj po preveritvi letnega poročila ni imel pripomb.

Ugotovitev o bilančnem dobičku temelji na rezultatih poslovanja, ki ga izkazuje družba v letnem poročilu.

Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2016. Sklep o potrditvi in odobritvi dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2016 in o potrditvi razrešnice je utemeljen, saj je uprava vodila družbo v skladu z veljavno zakonodajo, nadzorni svet pa spremljal poslovanje in stanje družbe ter tako opravil svojo nadzorstveno funkcijo. Letno poročilo za leto 2016 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na pogled v tajništvu družbe.

6           Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017

Predlog sklepa nadzornega sveta je:

6.1. Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017 skupščina imenuje revizijsko hišo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Utemeljitev:

Na podlagi drugega odstavka 297. a čl. ZGD-1 mora obrazložitev točke dnevnega reda, pri kateri skupščina odloča o imenovanju revizorja vključevati vsaj firmo, sedež ter ključna priporočila revizorja.

Na podlagi prispelih ponudb za izvedbo storitev revidiranja računovodskih izkazov za leto 2017, ki smo jih pridobili od Ernst & Young d.o.o., PricewaterhouseCoopers d.o.o., KPMG d.o.o., IN Revizija d.o.o., BDO Revizija d.o.o. in Grant Thornton Audit d.o.o. je bila na podlagi cene, referenc in dobrih izkušenj izbrana revizijska hiša BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana.

Predlagana revizijska družba je glede na reference in dosedanje delo primerna za opravljanje revizije. Med njene stranke spadajo slovenska podjetja kot so Papirnica Vevče, nekatera elektrodistribucijska podjetja, Skupina Mladinska knjiga, Interblock skupina, Sanolabor in drugi.

Predlog imenovanja revizorja je v skladu s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je izdal Slovenski državni holding d.d. (marec 2016). Priporočilo SDH d.d. št. 9.1. se glasi: »Družba katere letno poročilo mora v skladu z ZGD-1 pregledati revizor, izvede postopek izbire revizorja, ki bo omogočil imenovanje revizorske družbe, ki bo zagotovila neodvisno in nepristransko revizijo računovodskih izkazov družbe skladno s strokovnimi in poklicno-etičnimi načeli in drugimi pravili revidiranja«.

7           Podelitev pooblastila upravi za nakup in odsvajanje lastnih delnic

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta je:

7.1. Skupščina z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje, povečanja vrednosti premoženja družbe in kasnejšega statusnega preoblikovanja (če se dosežejo potrebni pogoji), pooblašča upravo družbe, da se oblikuje sklad lastnih delnic in da lahko v obdobju 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 21,18 EUR za delnico (znesek predstavlja 25% knjigovodske vrednosti na dan 31.12.2016) in ne bo višja od 42,36 EUR za delnico (znesek predstavlja 50% knjigovodske vrednosti na dan 31.12.2016).

Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice. Zaradi nakupa lastnih delnic se ne sme zmanjšati osnovni kapital ali po zakonu ali statutu predpisane rezerve v skladu z drugim odstavkom 247. člena ZGD-1.

Pooblastilo velja za pridobitev največ 1.633 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju.

Skupščina s tem sklepom tudi pooblašča upravo, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.

Utemeljitev:

  1. člen ZGD-1 ureja pridobivanje lastnih delnic. V skladu s to določbo predlog sklepa skupščine pooblašča upravo družbe, da pridobiva lastne delnice v obsegu do 10% od skupnega števila delnic družbe. Skladno z zakonsko določbo sklep skupščine določa tudi najnižjo in najvišjo nakupno ceno pri pridobivanju delnic družbe.

V izogib dvomu je potrebno poudariti, da predlagani sklep skupščine za delničarje in družbo pomenijo opcijo in ne obligacije morebitnega nakupa in prodaje delnic družbe, in sicer na podlagi prostovoljne ponudbe in povpraševanja v skladu s interesi družbe, ob spoštovanju načela enakega položaja delničarjev.

Predlog sklepa skupščine vsebuje tudi pooblastilo, da nadzorni svet družbe uskladi besedilo Statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki lahko nastopi kot posledica umika lastnih delnic.

Predlagana je izključitev prednostne pravice delničarjev do nakupa delnic, ki jih družba morebitno odsvoji po njihovi predhodni pridobitvi, če bi se izkazala ekonomsko upravičena možnost zamenjave za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju, če bi bilo to v interesu družbe. Obe navedeni možnosti lahko potencialno vplivata na povečanje vrednosti družbe ter s tem tudi povečanja vrednosti delnice. Ker pa sta oba namena vezana na potencialno odsvojitev le posameznim osebam (imetnikom delnic/deležev v drugih podjetjih ali strateškemu vlagatelju) je nujno potrebno za dosego namena posamezne transakcije predhodno izključiti prednostno pravico obstoječih delničarjev družbe. Zaradi vsega navedenega je torej izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev stvarno upravičena za dosego cilja, ki je objektivno v ekonomskem  interesu tako družbe kot delničarjev, pri čemer bo na vsako transakcijo predhodno dal soglasje tudi nadzorni svet družbe.

Vseh okoliščin, ki utemeljujejo uporabo podeljenega pooblastila za nakup lastnih delnic ni možno vnaprej predvideti. Glavni nameni pridobitve lastnih delnic družbe pa so tudi sledeči:

  • maksimalizacije vrednosti za delničarje,
  • povečanja vrednosti premoženja družbe,
  • zaščita delničarjev pred špekulativnim trgovanjem in
  • možnost kasnejšega statusnega preoblikovanja družbe, če se dosežejo potrebni pogoji.

8           Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa nadzornega sveta je:

8.1. Dosedanji član nadzornega sveta g. Miro Rogina, predstavnik delničarjev, se z dnem sprejema sklepa skupščine Informatika d.d., odpokliče.

Za novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, skupščina Informatike d.d. za mandatno obdobje štirih let, ki teče od dneva imenovanja, imenuje g. Nina Maletića.

Utemeljitev:

Delničar Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje predlaga, da skupščina družbe Informatika d.d. odpokliče dosedanjega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, Mira Rogino. Odpokliče se ga z dnem sprejetja skupščinskega sklepa o odpoklicu. Nadalje delničar predlaga, da skupščina družbe Informatika d.d. imenuje novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev in sicer Nina Maletića. Mandat novega člana teče od dneva imenovanja.

Na podlagi drugega odstavka 297. a člena ZGD-1 mora obrazložitev točke dnevnega reda, pri kateri naj skupščina odloča o imenovanju članov nadzornega sveta vključevati vsaj ime in priimek, izobrazbo, ustrezne izkušnje in trenutno zaposlitev predlaganega člana.

  1. Nino Maletić, rojen 28.4.1968 je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom, zaposlen v Elektru Celje d.d. kot direktor sektorja skupnih storitev, odgovoren za področje nabave in javnih naročil, pravnih in splošnih zadev, strojno transportne logistike in skladiščnega poslovanja. Ima večletne izkušnje z vodenjem večjih organizacijskih enot, vodenjem poslovnih procesov, priprave in izvajanja strategij, poslovne odličnosti, obvladovanja tveganj, korporativne integritete in poslovnih pogajanj. Je usposobljen za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb v skladu s sklepom Vlade RS št: 00713-39/2005 in je aktivno akreditiran v Evidenci potencialnih nadzornikov Slovenskega državnega holdinga, d.d. za člane nadzornih svetov družb v upravljanju Slovenskega državnega holdinga, d.d..

Gradivo za skupščino

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) – 296/4 ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Revidiranim letnim poročilom za leto 2016, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, obrazložitvijo glede posameznih točk dnevnega reda, je delničarjem dostopno na sedežu družbe Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, pri ge. Maji Plavec Lorencin ter v poslovnih prostorih Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, pri ge. Maji Rozman, vsak delovni dan od 10. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298. členom ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe www.informatika.si, na isti spletni strani so objavljeni obrazci za prijavo na skupščino in obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 298(1). člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in deponirano na sedežu družbe tri dni pred začetkom skupščine. Pooblastilo ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (to je konec dne 16.6.2017) in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor ali Informatika d.d., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna (50 % glasov), nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina vnovič sestane (drugi sklic) in sicer z enakim dnevnim redom. V tem primeru je skupščina sklepčna in veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Maribor, 15. maj 2017

 

INFORMACIJE IZ TRETJEGA ODSTAVKA 298. ČLENA

ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine na naslov: Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Uprava družbe mora nemudoma po izteku roka iz prejšnjega stavka objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Čistopis dnevnega reda skupščine mora biti objavljen vsaj štirinajst dni pred skupščino na enak način, kot je objavljen ta sklic, v nasprotnem primeru se dodatne točke obravnava na naslednji skupščini.

Delničarji lahko v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 298. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog k predlogu sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar pošlje pisni predlog sklepa na naslov: Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

DELNIČARJEVA PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Uprava družbe mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Če delničarju niso dani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

GRADIVO

Vsi predlogi sklepov z obrazložitvijo so od dneva objave sklica skupščine do dneva seje skupščine objavljeni na spletni strani družbe www.informatika.si.. Delničarjem so na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, ter v poslovnih prostorih Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 10. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

UDELEŽBA NA SKUPŠČINI

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi Klirinško depotna družba d.d., Ljubljana, do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. V prijavi mora delničar – fizična oseba navesti tudi svoj EMŠO, delničar – pravna oseba pa matično številko. Prijavo pošljejo delničarji na naslov: Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Vzorci so dostopni na spodnjih povezavah:

 

NAČIN GLASOVANJA

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Za sprejem predlaganih sklepov je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev.

Delničarji bodo glasovali s pomočjo glasovnic ali glasovalne naprave oz. z dvigom rok, če temu ne bo nasprotoval noben delničar.

 

Maribor, 15. maj 2017