oktober 2019

Predstavitev inovacije na dogodku Inovacija energetike ’19

Družba Informatika se je kot razvojno in inovativno naravnana delovna organizacija 9. oktobra na Brdu pri Kranju aktivno udeležila 11. tradicionalnega dogodka Inovacija energetike ’19, na katerem je dr. Andrej Bregar predstavil inovacijo »Model optimizacije samoorganiziranih energetskih skupnosti na osnovi integracije inteligentnih informacijskih tehnologij«. Gre za vodilno srečanje na temo inovacij v energetiki v slovenskem prostoru, ki je deležno velikega zanimanja med podjetji s področij elektroenergetike in informacijskih tehnologij ter tvorno prispeva k oblikovanju aktualnih in prihajajočih smernic delovanja energetskega sektorja tako doma kot v širšem mednarodnem okolju.

Predstavljena inovacija integrira več sodobnih inteligentnih informacijskih tehnologij ter optimizacijskih, statističnih in poslovnih metod s ciljem realizacije popolnoma samoorganiziranih (elektro)energetskih skupnosti. Gre tako za tehnološko inovacijo kot za inovativni poslovni model, ki omogoča dinamično načrtovanje proizvodnje in odjema energije na osnovi razpoznavanja in analize vzorcev v porazdeljenih masovnih merilnih podatkih ter avtomatizirano in optimizirano upravljanje odnosov med deležniki na trgu z energijo na osnovi večagentnih sistemov, mehanizmov večkriterijskih pogajanj in pametnih pogodb v blokovnih verigah. Model sestoji iz treh medsebojno povezanih sklopov, ki zajemajo:

 1. blokovne verige za porazdeljeno varno persistenco merilnih podatkov ter sklepanje pametnih pogodb za urejanje pogodbenih odnosov o lastništvu energetskih virov ter proizvodnji, dobavi in odjemu energije med deležniki na energetskem trgu;
 2. optimizacijo upravljanja omrežja v smislu proizvodnje in dobave energije z razpoznavanjem in opisovanjem vzorcev v masovnih merilnih podatkih s statistično tehniko topološke analize, strojnim učenjem ter tehnikami klasifikacije in segmentacije;
 3. izboljšavo in prilagajanje modelov nakupa in trženja energije z večkriterijsko optimizacijo ter avtonomnimi pogajanji.

Inovacija je namenjena širšemu energetskemu trgu. Gre za celovit pristop, ki pokriva celoten proces delovanja energetskih skupnosti ter upošteva vse vidike tehnologije, poslovanja kot tudi varnosti, s čimer omogoča doseganje visoke stopnje avtonomnosti in avtomatiziranosti. Neposredna izhodišča poslovnega modela so zmanjšanje stroškov nakupa energije, optimizacija proizvodnje in prodaje energije na podlagi vzorcev porabe ter zmanjšanje potrebnih virov in stroškov delovanja energetskih skupnosti z uvedbo tehnologij, ki omejujejo posredniško vlogo in obseg kompetenc nekaterih deležnikov na trgu.

Sklic 29. IZREDNE SEJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE INFORMATIKA informacijske storitve in inženiring d.d.

Na podlagi Statuta delniške družbe Informatika d.d. z dne 31.5.2017 in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah – 1 (Ur. L. RS, št. 65/09 z zakonskimi spremembami in dopolnitvami),

uprava družbe INFORMATIKA informacijske storitve in inženiring d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, matična številka 5259363000, davčna številka SI 70666130, ki jo predstavlja direktor družbe mag. Andrej Stajič, sklicuje

29. IZREDNO SEJO SKUPŠČINE

DELNIČARJEV DRUŽBE INFORMATIKA informacijske storitve in inženiring d.d.

ki bo v torek, 12. novembra 2019 ob 11. uri na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2, velika sejna soba v II. nadstropju

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

 1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti
 2. Izvolitev predsednika in 2 preštevalk glasov
 3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti
 4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

 

PREDLOGI SKLEPOV IN OBRAZLOŽITVE:

1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti

Uprava otvori skupščino in ugotovi, ali je na skupščini zastopanih toliko glasovalnih delnic, da skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalk glasov

 • Predlog sklepa:

»Skupščina za predsednika skupščine imenuje g. Jožeta Knavsa, za preštevalki glasov pa go. Natašo Kaučič in go. Majo Plavec Lorencin. Skupščini bo prisostvovala izbrana notarka ga. Ines Bukovič.«.

 • Obrazložitev sklepa:

Uprava je pristojna in dolžna predlagati skupščini družbe v imenovanje delovna telesa, to je predsednika skupščine in dve preštevalki glasov, ter zagotoviti prisotnost notarja.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti

Na osnovi poročila preštevalcev glasov predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.

 • Predlog sklepa:

»Ugotovi se, da je skupščina sklepčna«.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

 • Predlog sklepa:

»Skupščina preklicuje sklep iz točke 6.1. iz 28. redne seje skupščine z dne 18. junija 2019, ki se je glasil: »Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019 skupščina imenuje revizijsko hišo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.« in ga nadomešča z naslednjim sklepom: »Na predlog nadzornega sveta družbe Informatike d.d. se za pooblaščenega revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijsko hišo BDO Revizija d.o.o., Družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.«

 • Obrazložitev sklepa:

V skladu z novelo Zakona o revidiranju ZRev-2A, ki je začela veljati 12. 1. 2019, se je spremenil 47. člen Zakona o revidiranju (Ur. l. RS št. 65/08 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZRev-2), ki ureja pogodbe o revidiranju. Skladno s spremenjeno določbo 47. člena ZRev-2 morajo tako družbe, ki so zavezane za revidiranje računovodskih izkazov, z izbranimi revizorji sklepati pogodbe o revidiranju za najmanj tri leta. Navedeno izhaja iz petega odstavka 47. člena ZRev-2, ki določa: »Pogodba o reviziji posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, če jo zahtevajo predpisi, se sklene za obdobje najmanj treh let.«.

Skladno s pojasnili Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Agencija) z dne 22. 2. 2019, morajo družbe sklepati pogodbe o reviziji za najmanj tri leta v vseh primerih, ko so te pogodbe sklenjene po 12. 1. 2019. V skladu s stališčem revizijskega sveta Slovenskega inštituta za revizijo, objavljenega v publikaciji Slovenskega inštituta za revizijo, SIR*IUS junija 2019, je treba spremembo ZRev-2 upoštevati tudi pri razlagi določbe 293. člena ZGD-1, in sicer tako, da morajo tudi skupščine delniških družb revizorje imenovati za obdobje najmanj treh let. Poleg tega je Agencija 19. 6. 2019 sprejela dodatno stališče, da bo vsakršno sklepanje pogodb o revidiranju pod odložnimi pogoji oziroma na vsak drug način, ki ne bo predstavljal redno sklepanje pogodb o revidiranju za tri leta, štela za obid zakona in s tem za kršitev 47. člena ZRev-2. Stališča Agencije in Slovenskega inštituta za revizijo uprava družbe prilaga k temu sklicu skupščine.

Na podlagi zgoraj predstavljenega, nadzorni svet družbe, skladno s četrtim odstavkom 281. člena ZGD-1, predlaga skupščini, da prekliče sklep 6.1. iz 28. redne seje skupščine, ki je bila 18. junija 2019, in ga nadomesti z zgoraj predlaganim sklepom, skladno s katerim bo skupščina izbrano revizijsko hišo imenovala za tri leta, tj. za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.

Po opravljeni presoji, upoštevajoč tudi kriterije iz 48. člena ZRev-2, nadzorni svet skupščini predlaga imenovanje revizijske družbe, ki je, glede na reference in dosedanje delo, primerna za opravljanje revizije v družbi Informatika d.d., tj. družbo BDO Revizija d.o.o., Družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana. Reference izbrane revizijske družbe so: Papirnica Vevče, nekatera elektrodistribucijska podjetja, SDH, 2TDK, Skupina Mladinska knjiga, Interblock skupina, Sanolabor, Cankarjev dom, Luka Koper skupina in drugi.

Gradivo za skupščino

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) – 296/4 ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda je delničarjem dostopno na sedežu družbe Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, pri ge. Maji Plavec Lorencin ter v poslovnih prostorih Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, pri ge. Maji Rozman, vsak delovni dan od 10. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298. členom ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe www.informatika.si, na isti spletni strani so objavljeni obrazci za prijavo na skupščino, prijavo na skupščino in pooblastilo, pooblastilo in preklic pooblastila.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. in 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296(1). člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal razumno utemeljen predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1 in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta, in da bo druge delničarje pripravil do tega da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo pošljejo na naslov: Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in deponirano na sedežu družbe tri dni pred začetkom skupščine. Pooblastilo ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (to je konec dne 8. 11. 2019) in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe: Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna (50 % glasov), nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina vnovič sestane (drugi sklic) in sicer z enakim dnevnim redom. V tem primeru je skupščina sklepčna in veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Maribor, 3. oktober 2019

 

Direktor družbe:

mag. Andrej Stajič

 

 

INFORMACIJE GLEDE DOPOLNITVE DNEVNEGA REDA

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine na naslov: Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Uprava družbe mora nemudoma po izteku roka iz prejšnjega odstavka objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Čistopis dnevnega reda skupščine mora biti objavljen vsaj štirinajst dni pred skupščino na enak način, kot je objavljen ta sklic, v nasprotnem primeru se dodatne točke obravnava na naslednji skupščini.

INFORMACIJE GLEDE PREDLOGOV DELNIČARJEV

Delničarji lahko v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog k predlogu sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar pošlje pisni predlog sklepa na naslov: Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

DELNIČARJEVA PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Uprava družbe mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Če delničarju niso dani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

GRADIVO

Vsi predlogi sklepov z obrazložitvijo so od dneva objave sklica skupščine do dneva seje skupščine objavljeni na spletni strani družbe www.informatika.si. Delničarjem so na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, pri ga. Maji Plavec Lorencin, ter v poslovnih prostorih Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, pri ga. Maji Rozman, vsak delovni dan od 10. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

UDELEŽBA NA SKUPŠČINI

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi Klirinško depotna družba d.d., Ljubljana, do konca četrtega dne (to je konec dne 8.11.2019) pred zasedanjem skupščine in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. V prijavi mora delničar – fizična oseba navesti tudi svoj EMŠO, delničar – pravna oseba pa matično številko. Prijavo pošljejo delničarji na naslov: Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Vzorci:

 

NAČIN GLASOVANJA

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda.

Delničarji bodo glasovali s pomočjo glasovnic ali glasovalne naprave oz. z dvigom rok, če temu ne bo nasprotoval noben delničar.

Maribor, 3. oktober 2019

Direktor družbe:

mag. Andrej Stajič

 

DODATNO GRADIVO:

 

PODPISANO GRADIVO:

Inovacija energetike 2019

Na letošnjem »think-tank« dogodku Inovacija energetike dr. Andrej Bregar predstavlja našo inovacijo, Model optimizacije samoorganiziranih energetskih skupnosti na osnovi integracije inteligentnih informacijskih tehnologij.

#inovation #energysector