Javni razpis za mesto direktorja družbe Informatika, d.d. (m/ž)

Nadzorni svet družbe Informatika, d.d. razpisuje prosto delovno mesto direktorja družbe. K javno objavljenem razpisu podaja naslednja pojasnila v zvezi s pogoji zasedbe in pričakovanimi minimalnimi vsebinami vlog, ki bodo v postopku izbora upoštevane kot popolne vloge.
Nepravočasne, nepopolne, ali vloge z zavajajočo ali lažno vsebino bodo v postopku izbora izločene in ne bodo upoštevane v procesu izbire.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev:

 1. univerzitetna izobrazba (7/2 ali bolonjski magisterij),

Kot dokazilo šteje:

 • notarsko ali upravno overjena kopija diplome izdane s strani ustrezne ustanove v RS.
 • za kandidate, ki niso zaključili študija v RS je potrebna nostrifikacija oz. validacija priložene overjene kopije originalnega dokumenta s strani organa registriranega v RS.
 1. Pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na vodilnih delovnih mestih,

Kot dokazilo o skupni delovni dobi šteje:

 • kopija delavske knjižice oz. izpis-potrdilo iz registra zaposlitve pri ZPIZ.
 • Kandidati, ki so potrebno delovno dobo pridobili v tujini lahko to dokazujejo z ustreznim dokumentom izdanim s strani pooblaščenega organa države, v kateri je bila delovna doba pridobljena (npr. Prenosljivi dokument U1 (E-301) izdan s strani zavoda za zaposlovanje v državi, kateri je bila delovna doba pridobljena).

Kot dokazilo o delovnih izkušnjah na vodilnem delovnem mestu šteje:

 • izpis iz registra AJPES o registriranem poslovodji družbe,
 • ali potrdilo izdano s strani delovne organizacije, v kateri je kandidat opravljal vodilno funkcijo z navedbo obdobja opravljanja funkcije ter kratkim opisom obsega del,
 • ali navedba in opis vodilne funkcije v predstavitvenem eseju in priloženem življenjepisu, katerega verodostojnost ima presojevalec v fazi izbora pravico preveriti

Enaka vsebinska dokazila veljajo tudi za kandidate, ki dokazujejo pridobljene izkušnje na vodilnih mestih v tujini.

 1. Znanje slovenskega jezika

Kot dokazilo šteje:

 • potrdilo o državljanstvu RS, oziroma kopija osebnega dokumenta izdanega v RS (osebna izkaznica, potni list)
 • ali kopijo javnoveljavne listine o znanju slovenščine kot drugega jezika za zasebne ali uradne namene pridobljeno s strani enega od pooblaščenih izvajalcev preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni.
 1. Znanje enega tujega svetovnega jezika,

Znanje tujega svetovnega jezika kandidati dokazujejo s

 • potrdilom organizacije, ki izvaja program izobraževanja tujega jezika v RS na podlagi javno veljavnih izobraževalnih programov z doseženim nivojem znanja najmanj B1 ali B2 – samostojni ali neodvisni uporabnik, skladno z kriteriji objavljenimi v publikaciji Sveta Evrope »Common European Framework of Reference for Languages«,
 • ali z dokazilom, da se je vsaj pol leta šolal v tujem jeziku v državi, v kateri je ta jezik materni,
 • ali da je vsaj pol leta opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku,

V primeru, da kandidat znanje tujega svetovnega jezika izkazuje z drugimi dokazili, oz. izjavami, si nadzorni svet pridržuje pravico, da opravi preveritev znanja jezika.

 1. Sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijo.

Sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijo kandidati dokazujejo z naslednjimi dokumenti:

 • Življenjepis izdelan na standardiziranem europass obrazcu,
 • Program dela in vizijo razvoja podjetja Informatika d.d. v obdobju trajanja mandata
 • Predstavitveni esej

V predstavitvenem eseju naj kandidat predstavi in opisno navede pomembnejše elemente vsebovane v življenjepisu ter ostala znanja in veščine, ki dokazujejo sposobnost iz točke 5.

Predstavitveni esej naj kandidat predstavi na največ štirih straneh A4.

Skozi vsebino eseja mora biti razviden program dela, prioritete ob nastopu ter referenčne kompetence, ki utemeljujejo kandidaturo in motivacijo za kandidaturo.

Kandidat naj sledi ključnim kriterijem, ki so opredeljeni kot selekcijski.

Predstavitveni esej naj vsebuje tri dele:

 1. del – utemeljitev kandidature, podprte z referencami na dosedanje delo po kriterijih:

Znanje in izkušnje:

predstavitev celovitega poslovnega znanja in relevantna strokovna znanja, ki bodo pripomogla k učinkovitemu delovanju na razpisanem delovnem mestu,

morebitne mednarodne in/ali multikulturne izkušnje, ki potrjujejo strokovno in poslovno širino posameznika.

Strokovne kompetence:

poznavanje poslovnih modelov in procesov,

obvladovanje projektnega vodenja,

sposobnost in vizija upravljanja odnosov z vsemi deležniki v procesu upravljanja družbe (lastniki, zaposleni, trg), obvladovanje tveganj, ki jih kandidat pričakuje na delovnem mestu, za katerega kandidira.

Druge kompetence:

komunikacijska in pogajalska spretnost, timsko delo,

vodstveni stil,

poslovni ugled in moralna integriteta.

 1. del – predstavitev programa dela s prioritetami po področjih.

kandidat naj predstavi svojo vizijo programa dela, kot osnovo za kasnejšo izdelavo podrobnejšega načrta dela, ki bo skladna s strategijo razvoja podjetja,

kandidat naj izpostavi prioritete po področjih, ki bi jih prednostno obravnaval, če bo izbran.

 1. del – motiv za kandidaturo

kandidat naj navede, kaj ga motivira za kandidaturo,

utemelji naj, kateri argumenti v njegovih izkušnjah predstavljajo dodano vrednost za družbo.

 1. Ostala dokazila

 Potrdilo o nekaznovanosti

 1. Potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence pravnomočno obsojenih fizičnih in pravnih oseb v Republiki Sloveniji in evidence pravnomočno obsojenih državljanov Republike Slovenije v tujini, izdano s strani Ministrstva za pravosodje RS.
 2. Potrdilo, da zoper kandidata ne poteka kazenski postopek
  Potrdilo mora izdati sodišče prve stopnje s splošno pristojnostjo v Republiki Sloveniji (2. odstavek 143a. člena ZKP).
 3. Izjava kandidata, da niso podane okoliščine, ki bi po določilih ZGD-1 nasprotovale imenovanju
 4. Veljavno vozniško dovoljenje B kategorije

Potrdili in izjava iz točk 6a do 6c ne smejo biti starejši kot tri mesece. Izpolnjevanje pogoja iz točke 6d kandidat dokazuje s predložitvijo kopije vozniškega dovoljenja in z lastnoročno podpisano izjavo, da mu za kategorijo B ni izrečen ukrep prepovedi vožnje, veljaven v času oddaje razpisa.

Prijava mora vsebovati tudi lastnoročno podpisano izjava kandidata, da pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči za resničnost in verodostojnost predloženih listin, ter pooblastilo Nadzornemu svetu družbe Informatika d.d., da lahko verodostojnost teh podatkov v postopku evaluacije kandidatur preveri.

Rok za prijavo:
Kot veljavna prijava se šteje prijava predana osebno v tajništvu sedeža podjetja (2000 Maribor, Vetrinjska ulica 2), ali oddana na pošti s priporočeno pošiljko, najkasneje do 14. 03. 2019 do 24:00 ure. V tajništvu podjetja je mogoče prijavo oddati ob delavnikih med 8:00 in 14:00.

Mesto opravljanja funkcije:
Izbrani kandidat bo delo opravljal na lokacijah Vetrinjska 2, Maribor in Hajdrihova 2, Ljubljana, skladno z zahtevami delovnega procesa.

Ostalo:
Pravočasno prispele vloge pregleda in ugotovi njihovo ustreznost kadrovska komisija nadzornega sveta Informatika d.d.
Popolne in pravočasno prispele vloge bodo s strani NS Informatika d.d. pregledane in ovrednotene. Kandidati, ki bodo ocenjeni kot primerni, bodo imeli možnost osebne predstavitve pred člani NS Informatika d.d.
Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev poslati v zaprti ovojnici, s pripisom »NE ODPIRAJ! Kadrovska komisija Nadzornega sveta – razpis« na naslov: INFORMATIKA, informacijske storitve in inženiring, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.

Kandidati bodo o izboru obveščeni v osmih dneh po zaključku postopka izbora.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.