Sem dodajamo novice, ki se prikažejo na strani.

september 2020

julij 2020

Standardizacija kibernetske varnosti v procesih poslovanja kot ključni dejavnik hitre digitalne prilagoditve na izredne razmere

Poslovni procesi v sodobnih organizacijah v vedno večji meri temeljijo na informatizaciji in avtomatizaciji, zaradi česar so vse bolj podvrženi kibernetskim tveganjem in ranljivostim. V izrednih razmerah, do kakršnih je v času epidemije COVID-19 prišlo tako v nacionalnem prostoru kot na globalni ravni, pa predstavlja kibernetska varnost še prav poseben izziv, saj se je potrebno zelo hitro in učinkovito prilagoditi na spremenjene oblike dela, specifične nove tipe kibernetskih groženj ter posledično na povečane varnostne ranljivosti. Ključ za premagovanje tega izziva je vpeljava mehanizmov kibernetske varnosti kot enega osrednjih elementov vseh procesov poslovanja. To vključuje dosledno standardizacijo kibernetske varnosti v poslovnem okolju, vpeljavo podpornih procesov in tehnologij za zagotavljanje varnosti ter ustrezno upravljanje kompetenc in odgovornosti ljudi v delovnih procesih. Hkrati pa je za doseganje najvišjega nivoja zrelosti na področju kibernetske varnosti bistvenega pomena vpeljava robustne arhitekture informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ki omogočajo neprekinjeno in varno poslovanje, oddaljeno delo ter visoko stopnjo digitalizacije. Te tehnologije zajemajo orodja za oddaljeni dostop in virtualizacijo, komunikacijsko-konferenčne sisteme in storitve v oblaku ter predstavljajo osnovo za hitro in učinkovito prilagoditev poslovanja na izredne razmere. V družbi Informatika d.d. uspešno združujemo vidik kontinuitete pri standardizaciji in upravljanju kibernetske varnosti z vidikom hitrih sprememb in prilagoditev, katerih osnova je prav predhodna kontinuiteta in s tem visoka stopnja pripravljenosti na izredne razmere. Več o tej tematiki lahko preberete v članku, ki ga je naša ekipa za kibernetsko varnost pripravila za 23. številko strokovne revije Korporativna varnost. Revija je dostopna na spletnem naslovu https://www.ics-institut.si/assets/uploads/revija/23-%C5%A1tevilka/23_KV_junij_2020.pdf.

Za doseganje visoke stopnje kibernetske varnosti, ki omogoča tako normalno kot neprekinjeno poslovanje, v družbi Informatika d.d. združujemo procese, standarde, ljudi in tehnologijo. Ti štirje dejavniki se med seboj povezujejo in dopolnjujejo, kar zagotavljamo v sklopu varnostnega operativnega centra (VOC), katerega poglavitni tehnološki gradnik je sistem za upravljanje varnostnih informacij in dogodkov (SIEM), ki omogoča, da nadzorujemo in varujemo informacijsko-komunikacijsko omrežje elektroenergetskega sistema. V Informatiki d.d. skrbimo za celosten vpogled v to, kaj se dogaja v sistemu. To pomeni, da se ne osredotočamo zgolj na nekaj temeljnih strateških procesov z največjo dodano vrednostjo, temveč tudi na vse ostale procese, ki sestavljajo mozaik poslovanja. To je ključno, da ugotovimo, kje in kako smo izpostavljeni varnostnim tveganjem, kako se pravilno zaščititi ter kako vzpostaviti celovit sistem kibernetske varnosti. Zavedamo se tudi, da je lahko program kibernetske varnosti učinkovit le, če se neprenehoma razvija in izboljšuje. Varovanje podjetja ali organizacijskega sistema tako postaja neločljiv del poslovanja. Prav zaradi tega zahtevi po neprekinjenem poslovanju in kibernetski varnosti obravnavamo v kontekstu celote poslovnega modela.

december 2019

Sodelovanje na konferenci Informacijska varnost

V Informatiki se zavedamo pomembnosti kibernetske varnosti, zato podpiramo aktivnosti, ki obravnavajo problematiko ter iščejo rešitve zanjo. Tako smo kot sponzor podprli konferenco Informacijska varnost: Zaupanje v človeka in tehnologijo (https://www.fvv.um.si/konferencaiv2019/), ki je v organizaciji Fakultete za varnostne vede in društva ISACA potekala v začetku novembra v Portorožu. V okviru konference smo predstavljali kompetence družbe Informatika na področjih kibernetske varnosti, storitev varnostnega operativnega centra in razvoja informacijskih rešitev. Damir Orlić, Andrej Bregar in Sašo Gjergjek so pripravili odlično sprejeto predavanje o pomenu, procesih in praksah forenzične pripravljenosti pri zagotavljanju kibernetske varnosti informacijskih sistemov ter IT-OT integriranih infrastruktur, zlasti v sklopu organizacije in delovanja varnostnega operativnega centra za energetski sektor.

Foto: organizatorji konference Informacijska varnost

oktober 2019

Predstavitev inovacije na dogodku Inovacija energetike ’19

Družba Informatika se je kot razvojno in inovativno naravnana delovna organizacija 9. oktobra na Brdu pri Kranju aktivno udeležila 11. tradicionalnega dogodka Inovacija energetike ’19, na katerem je dr. Andrej Bregar predstavil inovacijo »Model optimizacije samoorganiziranih energetskih skupnosti na osnovi integracije inteligentnih informacijskih tehnologij«. Gre za vodilno srečanje na temo inovacij v energetiki v slovenskem prostoru, ki je deležno velikega zanimanja med podjetji s področij elektroenergetike in informacijskih tehnologij ter tvorno prispeva k oblikovanju aktualnih in prihajajočih smernic delovanja energetskega sektorja tako doma kot v širšem mednarodnem okolju.

Predstavljena inovacija integrira več sodobnih inteligentnih informacijskih tehnologij ter optimizacijskih, statističnih in poslovnih metod s ciljem realizacije popolnoma samoorganiziranih (elektro)energetskih skupnosti. Gre tako za tehnološko inovacijo kot za inovativni poslovni model, ki omogoča dinamično načrtovanje proizvodnje in odjema energije na osnovi razpoznavanja in analize vzorcev v porazdeljenih masovnih merilnih podatkih ter avtomatizirano in optimizirano upravljanje odnosov med deležniki na trgu z energijo na osnovi večagentnih sistemov, mehanizmov večkriterijskih pogajanj in pametnih pogodb v blokovnih verigah. Model sestoji iz treh medsebojno povezanih sklopov, ki zajemajo:

  1. blokovne verige za porazdeljeno varno persistenco merilnih podatkov ter sklepanje pametnih pogodb za urejanje pogodbenih odnosov o lastništvu energetskih virov ter proizvodnji, dobavi in odjemu energije med deležniki na energetskem trgu;
  2. optimizacijo upravljanja omrežja v smislu proizvodnje in dobave energije z razpoznavanjem in opisovanjem vzorcev v masovnih merilnih podatkih s statistično tehniko topološke analize, strojnim učenjem ter tehnikami klasifikacije in segmentacije;
  3. izboljšavo in prilagajanje modelov nakupa in trženja energije z večkriterijsko optimizacijo ter avtonomnimi pogajanji.

Inovacija je namenjena širšemu energetskemu trgu. Gre za celovit pristop, ki pokriva celoten proces delovanja energetskih skupnosti ter upošteva vse vidike tehnologije, poslovanja kot tudi varnosti, s čimer omogoča doseganje visoke stopnje avtonomnosti in avtomatiziranosti. Neposredna izhodišča poslovnega modela so zmanjšanje stroškov nakupa energije, optimizacija proizvodnje in prodaje energije na podlagi vzorcev porabe ter zmanjšanje potrebnih virov in stroškov delovanja energetskih skupnosti z uvedbo tehnologij, ki omejujejo posredniško vlogo in obseg kompetenc nekaterih deležnikov na trgu.

Inovacija energetike 2019

Na letošnjem »think-tank« dogodku Inovacija energetike dr. Andrej Bregar predstavlja našo inovacijo, Model optimizacije samoorganiziranih energetskih skupnosti na osnovi integracije inteligentnih informacijskih tehnologij.

#inovation #energysector

avgust 2019

Informatika – nastop z inovacijo 9. oktobra 2019

Spoštovani,

Srečate nas lahko 9. oktobra, ko bomo naš primer inovacije »Model optimizacije samoorganiziranih energetskih skupnosti na osnovi integracije inteligentnih informacijskih tehnologij« predstavili na 11. »Think-tank« srečanju inovativnih na področju energetike Inovacija energetike ’19, in se z njim potegovali za nagrado za najboljšo inovacijo po mnenju občinstva. Primer bo predstavil sodelavec dr. Andrej Bregar.

Če tudi vas zanima srečanje vodilnih deležnikov energetike, ki izpostavljajo vrednost inovacij, se lahko organizatorjem prijavite tukaj.

Nasvidenje kmalu.

Informatika, nastop na srečanju Inovacija energetike ’19

 

 

 

Predavanje o inovativnih modelih kibernetske varnosti za industrijo 4.0

V juniju in juliju 2019 je dr. Andrej Bregar izvedel predavanja na treh znanstvenih konferencah v tujini. Na konferenci TAKE 2019 (Theory and Applications in the Knowledge Economy, https://www.take-conference2019.com/), ki je potekala med 3. in 5. julijem na Dunaju, sta z dr. Cirilom Kafolom predstavila inovativen, celovit in sistematičen pristop k vzpostavitvi mehanizmov kibernetske varnosti v poslovnih modelih in procesih za industrijo 4.0, pri čemer sta obravnavala tudi vidike, ki so ključni za elektroenergetski sektor.

Kot predavatelj je dr. Andrej Bregar sodeloval še na dveh uveljavljenih mednarodnih konferencah, na katerih je predstavil rezultate raziskav s področja sistemov za podporo odločanju, in sicer na konferencah MCDM 2019 (25th International Conference on Multiple Criteria Decision Making, https://mcdm2019.org/) ter EURO 2019 (30th European Conference on Operational Research, https://www.euro2019dublin.com/). Zlasti za slednjo velja, da gre za največjo in najpomembnejšo evropsko konferenco s področij operacijskih raziskav, menedžmenta, analitike, informatike in podatkovnih znanosti, ki jo organizira krovno mednarodno združenje EURO (European Association of Operational Research Society). Konferenca se v veliki meri dotika tudi najaktulnejših izzivov elektroenergetskih omrežij in sistemov na evropski in svetovni ravni.

junij 2019

Projekt iRačun

Naziv in cilj/namen naložbe: Razvoj sistema in platforme za izdajo integralnega računa za različne javne storitve (iRačun)

Namen projekta je razviti inovativno rešitev na področju informacijske tehnologije, ki bo poenostavila in optimizirala obračunski del poslovanja podjetjem, ki delujejo na področju dobave energentov, komunalnih storitev in vode ter hkrati prinašala stroškovne prihranke za gospodinjstva z izdajo enotne položnice.

Višina celotnih stroškov operacije: 955.715,00 EUR; Višina sofinanciranja: 336.465,97 EUR.

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

april 2019

Predavanja na konferencah in objave člankov v strokovnih publikacijah

Dr. Andrej Bregar je v marcu in aprilu 2019 predaval na dveh aktualnih nacionalnih strokovnih konferencah s področij informacijskih tehnologij in energetike. 20. marca se je kot govorec udeležil dogodka Blockchain in nove tehnologije v energetiki ’19 (http://www.prosperia.si/blockchain-v-energetiki-19/govorci/), ki ga je drugo leto zapored organiziralo podjetje Prosperia. Predstavil je prototipno rešitev veriženja blokov za izmenjavo podatkov na trgu z električno energijo, ki smo jo v družbi Informatika d.d. razvili v sklopu projekta CSSTAMP (Centralni sistem za spremljanje in topološko analizo merilnih podatkov, http://www.informatika.si/?p=429). Podal je tudi izsledke raziskave možnosti splošne uporabe veriženja blokov v elektroenergetskem sektorju ter analize učinkovitosti razpoložljivih tehnologij in platform veriženja blokov. Ob koncu dogodka je sodeloval še na okrogli mizi o priložnostih digitalizacije za prihodnost energetike z naslovom »Od podatkov do digitalnih energetskih rešitev«. Širšo reportažo o dogodku je objavila revija Naš stik (http://www.nas-stik.si/1/Novice/novice/tabid/87/ID/6481/Blockchain-in-nove-tehnologije-v-energetiki-19.aspx).

16. in 17. aprila je dr. Andrej Bregar sodeloval na 26. tradicionalni konferenci Dnevi slovenske informatike (DSI 2019, https://dsi2019.dsi-konferenca.si/). Rdeča nit konference je bila »Slovenija 4.0«. V tej luči je v predavanju, ki je bilo uvrščeno v sekcijo o umetni inteligenci, predstavil možnosti in rešitve optimizacije IT/OT-integriranih elektroenergetskih sistemov z vpeljavo elementov industrije 4.0 in uporabo inteligentnih informacijskih rešitev. Zlasti za inteligentne rešitve, ki temeljijo na strojnem učenju, porazdeljenih sistemih, sodobnih statističnih tehnikah in optimizacijskih algoritmih, lahko pričakujemo, da bodo v prihajajočih letih gonilo bistvenih izboljšav na vseh nivojih delovanja energetskega sektorja, saj ima napredek informacijske tehnologije in umetne inteligence največji vpliv prav na tradicionalne industrije, v katerih spreminja temeljne procese. To bo prineslo pozitivne posledice za avtomatizacijo, digitalizacijo in optimizacijo procesov, optimizacijo proizvodnje in porabe električne energije, optimizacijo omrežij, predvidevanje anomalij in ranljivosti v kritični infrastrukturi, izboljšavo storitev in poslovnih modelov, vpeljavo modelov zelene energije in energije za mobilnost, optimizacijo za samozadostnost energetskih skupnosti ter številne druge učinke.

Dr. Andrej Bregar in dr. Ciril Kafol sta kot soavtorja objavila tudi članek v 19. številki visoko strokovne domače revije Korporativna varnost (http://www.ics-institut.si/images/stories/Revije/Korporativna-varnost/19/mobile/index.html#p=1), ki jo izdaja Inštitut za korporativne varnostne študije (ICS, http://www.ics-institut.si/). V članku sta analizirala in opisala izzive varovanja kibernetskega okolja v elektroenergetiki z vzpostavitvijo sektorskega varnostnega operativnega centra (VOC), s čimer sta širši javnosti predstavila rezultate dosedanjih aktivnosti, smernice nadaljnjega dela ter kompleksnost in relevantnost področja, ki ga v družbi Informatika d.d. v sodelovanju z elektrodistribucijskimi podjetji, partnerskimi razvojno-raziskovalnimi organizacijami in nekaterimi drugimi deležniki naslavljamo v okviru strateško pomembnega projekta vpeljave VOC.

V sklopu dodatnih dejavnosti je dr. Andrej Bregar opravil še nekaj temeljnih raziskav na področju sistemov za podporo odločanju. Njegov članek je bil objavljen v mednarodni znanstveni reviji EURO Journal on Decision Processes (https://www.springer.com/business+%26+management/operations+research/journal/40070), ki jo v sodelovanju s krovnim evropskim združenjem za operacijske raziskave (EURO, https://www.euro-online.org/web/pages/1/home) izdaja renomirani založnik Springer in je indeksirana v vseh pomembnejših bazah (Web of Science, Scopus). Prav tako je med 11. in 13. aprilom v Trentu v Italiji predaval na mednarodni znanstveni konferenci EWG-MCDA 2019 (https://event.unitn.it/ewg-mcda2019/), ki jo je organizirala delovna skupina združenja EURO za podporo večkriterijskemu odločanju (EURO Working Group on Multicriteria Decision Aiding).

Foto: Vladimir Habjan, Naš stik