Ponudba

Gostovanje rešitev

Računalništvo v oblaku spreminja igro. Pritiski na nižanje stroškov dobave in vzdrževanja infrastrukture ob hkratni zahtevi po fleksibilni in skalabilni platformi so vedno večji. Iz tega razloga Informatika ponuja vse svoje rešitve kot storitve v oblaku, saj lahko le na ta način zadovoljimo zahteve kot so:

Prilagodljive in razširljive storitve brez velikih investicij

Variabilni stroški (pay per usage)

Hiter začetek uporabe sistema

Energetska učinkovitost

Informatika, d.d. se je pozicionirala kot ponudnik storitev v oblaku in nudi celotno end-to-end podporo. Stranka se lahko tako v celoti posveti optimizaciji in avtomatizaciji svojih poslovnih procesov, izzivi na IT rešitvah in infrastrukturi ostanejo nam.

Informatika, d.d. je vodilni ponudnik in izvajalec informacijske podpore distributerjem električne energije na slovenskem trgu in nekaterim njihovim povezanim družbam. Rešitve Informatike, d.d. uporablja že več kot 1500 uporabnikov. Poleg informacijskih rešitev ponujamo tudi rešitve tiskanja in kuvertiranja množičnih dokumentov.

Svetovanje

Informacijske rešitve in storitve temeljijo na pravih ljudeh s pravim znanjem. Informatika, d.d. je v zadnjih 20 letih zgradila skupino visoko usposobljenih in izkušenih svetovalcev. Imamo poglobljena domenska znanja na naslednjih področjih:

Z

Izmenjava podatkov na trgu z električno energijo

Z

Poslovni procesi na elektrodistribucijskih podjetjih

Z

Obračunavanje storitev distribucijskih podjetij

Z

Obračunavanje storitev dobaviteljev električne energije

Z

Obračunavanje drugih energentov kot npr. plin, toplota, itd.

Z

Spremembe poslovnih procesov v elektrodistribucijskih podjetjih in dobaviteljih električne energije v fazah odpiranja in deregulacije trga z električno energijo

Ta domenska znanja dopolnjujemo z znanji s področja razvoja in informacijske podpore poslovnim procesom ter integracije različnih informacijskih sistemov.

Z našimi svetovalci smo tako lahko kos vsem izzivom na področju obračunavanja storitev in izmenjave podatkov za komunalna podjetja, podjetja, ki se ukvarjajo z distribucijo ali prodajo plina.

Svetujemo vam lahko tudi na drugih področjih in sicer:

 • Načrtovanje in razvoj informacijskih rešitev
 • Razvoj procesno orientiranih aplikacij
 • Najboljše prakse upravljanja storitev v oblaku
 • Računalniška omrežja in varnost
 • Podatkovno modeliranje

Razvoj po meri za oblak

Informatika, d.d. ima znanje in razvojni potencial, da vam poleg obstoječih storitev ponuja tudi razvoj novih informacijskih storitev v oblaku kar vključuje:

Zasnova in načrtovanje IT storitev

Obratovanje oziroma produkcija IT storitev

Razvoj IT storitev

Vzdrževanje in nadgradnje IT storitev

Politika kakovosti in politika informacijske vrednosti

S politiko kakovosti in politiko informacijske varnosti v Informatiki, d. d. stremimo h korektnemu zadovoljevanju informacijskih zahtev naročnikov, končnih uporabnikov in nas samih.

Naročnikom oziroma končnim uporabnikom zagotavljamo prave podatke na pravi način v pravem trenutku. Pri tem pa skrbimo, da ne pridejo v roke oseb, ki bi ih lahko kakorkoli zlorabile in tako škodovale naročnikom, zaposlenim, ali drugim osebam. Razvoj, izgradnjo in delovanje informacijskega sistema optimiziramo na osnovi zahtev, ki jih postavljamo skupaj z naročniki.

Pri izvajanju strategije upoštevamo pravila stroke, prilagajamo organizacijo dela, izboljšujemo izrabo znanja in optimiziramo uporabo vseh virov glede na zmožnosti tehnologije ter negujemo dobre odnose s končnimi uporabniki pri naročniku.

Gornje dosegamo tudi s sistemom vodenja kakovosti, ki se dopolnjuje s sistemi vodenja kakovosti pri nekaterih naročnikih. To pomeni formalizacijo dosedanjega obvladovanja kakovosti, večjo urejenost poslovanja, merljivost in dosledno sledljivost. Vse to omogoča prehod na naslednjo višjo stopnjo zrelosti podjetja.

Uresničevanje politike pomeni:

 • sledenje viziji in ciljem ter izvajanje poslanstva podjetja,
 • upoštevanje vsakokratne strategije družbe, zapisane v Gospodarskem načrtu,
 • pravočasnost obdelav in dostave programskih izdelkov,
 • točnost in natančnost rezultatov,
 • varovanje podatkov in informacij z vidika ohranjanja zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti,
 • razpoložljivost funkcij IS,
 • kratek odzivni čas,
 • učinkovita uporaba sodobnih tehnologij, standardizacija rešitev in upoštevanje dobre prakse,
 • razmere, ki omogočajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih,
 • preventivno načrtovanje in izvedba ukrepov za zaščito informacij, kjer lahko pride do nesprejemljive škode v primeru udejanjene grožnje,
 • prednostno obravnavanje tveganj, ki so bila prepoznana kot pomembna za informacijsko varnost,
 • zavarovanje pred materialno škodo, ki lahko nastane zaradi izgube zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacij ter informacijskih sredstev,
 • da sodelujemo in usklajujemo politike informacijske varnosti (postopke, metode…) z naročniki naših storitev, še posebej z elektrodistribucijskimi podjetji,
 • izpolnjevanje veljavnih zakonskih in drugih zahtev,
 • nenehno izboljševanje sistema vodenja

Direktor družbe se zavezuje k nenehnemu izboljševanju sistema vodenja. S to politiko seznanjamo vse zaposlene in je na razpolago zainteresiranim stran