PONUDBA

Računalništvo v oblaku spreminja igro. Pritiski na nižanje stroškov dobave in vzdrževanja infrastrukture ob hkratni zahtevi po fleksibilni in skalabilni platformi so vedno večji. Iz tega razloga Informatika ponuja vse svoje rešitve kot storitve v oblaku, saj lahko le na ta način zadovoljimo zahteve kot so:

 • Prilagodljive in razširljive storitve brez velikih investicij
 • Variabilni stroški (pay per usage)
 • Hiter začetek uporabe sistema
 • Energetska učinkovitost

Informatika, d.d. se je pozicionirala kot ponudnik storitev v oblaku in nudi celotno end-to-end podporo. Stranka se lahko tako v celoti posveti optimizaciji in avtomatizaciji svojih poslovnih procesov, izzivi na IT rešitvah in infrastrukturi ostanejo nam.

Informatika, d.d. je vodilni ponudnik in izvajalec informacijske podpore distributerjem električne energije na slovenskem trgu in nekaterim njihovim povezanim družbam. Rešitve Informatike, d.d. uporablja že več kot 1500 uporabnikov. Poleg informacijskih rešitev ponujamo tudi rešitve tiskanja in kuvertiranja množičnih dokumentov.

Informacijske rešitve in storitve temeljijo na pravih ljudeh s pravim znanjem. Informatika, d.d. je v zadnjih 20 letih zgradila skupino visoko usposobljenih in izkušenih svetovalcev. Imamo poglobljena domenska znanja na naslednjih področjih:

 • Izmenjava podatkov na trgu z električno energijo
 • Poslovni procesi na elektrodistribucijskih podjetjih
 • Obračunavanje storitev distribucijskih podjetij
 • Obračunavanje storitev dobaviteljev električne energije
 • Obračunavanje drugih energentov kot npr. plin, toplota, itd.
 • Spremembe poslovnih procesov v elektrodistribucijskih podjetjih in dobaviteljih električne energije v fazah odpiranja in deregulacije trga z električno energijo

Ta domenska znanja dopolnjujemo z znanji s področja razvoja in informacijske podpore poslovnim procesom ter integracije različnih informacijskih sistemov.

Z našimi svetovalci smo tako lahko kos vsem izzivom na področju obračunavanja storitev in izmenjave podatkov za komunalna podjetja, podjetja, ki se ukvarjajo z distribucijo ali prodajo plina.

Svetujemo vam lahko tudi na drugih področjih in sicer:

 • Načrtovanje in razvoj informacijskih rešitev
 • Razvoj procesno orientiranih aplikacij
 • Najboljše prakse upravljanja storitev v oblaku
 • Računalniška omrežja in varnost
 • Podatkovno modeliranje

Informatika, d.d. ima znanje in razvojni potencial, da vam poleg obstoječih storitev ponuja tudi razvoj novih informacijskih storitev v oblaku kar vključuje:

 • Zasnova in načrtovanje IT storitev
 • Razvoj IT storitev
 • Obratovanje oziroma produkcija IT storitev
 • Vzdrževanje in nadgradnje IT storitev

S politiko kakovosti in politiko informacijske varnosti v Informatiki, d. d. stremimo h korektnemu zadovoljevanju informacijskih zahtev naročnikov, končnih uporabnikov in nas samih.

Naročnikom oziroma končnim uporabnikom zagotavljamo prave podatke na pravi način v pravem trenutku. Pri tem pa skrbimo, da ne pridejo v roke oseb, ki bi ih lahko kakorkoli zlorabile in tako škodovale naročnikom, zaposlenim, ali drugim osebam. Razvoj, izgradnjo in delovanje informacijskega sistema optimiziramo na osnovi zahtev, ki jih postavljamo skupaj z naročniki.

Pri izvajanju strategije upoštevamo pravila stroke, prilagajamo organizacijo dela, izboljšujemo izrabo znanja in optimiziramo uporabo vseh virov glede na zmožnosti tehnologije ter negujemo dobre odnose s končnimi uporabniki pri naročniku.

Gornje dosegamo tudi s sistemom vodenja kakovosti, ki se dopolnjuje s sistemi vodenja kakovosti pri nekaterih naročnikih. To pomeni formalizacijo dosedanjega obvladovanja kakovosti, večjo urejenost poslovanja, merljivost in dosledno sledljivost. Vse to omogoča prehod na naslednjo višjo stopnjo zrelosti podjetja.

Uresničevanje politike pomeni:

 • sledenje viziji in ciljem ter izvajanje poslanstva podjetja,
 • upoštevanje vsakokratne strategije družbe, zapisane v Gospodarskem načrtu,
 • pravočasnost obdelav in dostave programskih izdelkov,
 • točnost in natančnost rezultatov,
 • varovanje podatkov in informacij z vidika ohranjanja zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti,
 • razpoložljivost funkcij IS,
 • kratek odzivni čas,
 • učinkovita uporaba sodobnih tehnologij, standardizacija rešitev in upoštevanje dobre prakse,
 • razmere, ki omogočajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih,
 • preventivno načrtovanje in izvedba ukrepov za zaščito informacij, kjer lahko pride do nesprejemljive škode v primeru udejanjene grožnje,
 • prednostno obravnavanje tveganj, ki so bila prepoznana kot pomembna za informacijsko varnost,
 • zavarovanje pred materialno škodo, ki lahko nastane zaradi izgube zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacij ter informacijskih sredstev,
 • da sodelujemo in usklajujemo politike informacijske varnosti (postopke, metode…) z naročniki naših storitev, še posebej z elektrodistribucijskimi podjetji,
 • izpolnjevanje veljavnih zakonskih in drugih zahtev,
 • nenehno izboljševanje sistema vodenja

Direktor družbe se zavezuje k nenehnemu izboljševanju sistema vodenja. S to politiko seznanjamo vse zaposlene in je na razpolago zainteresiranim stranem.

STORITVE IN REŠITVE

Izboljšajte svoje poslovne rezultate s pravilnimi in pravočasnimi odločitvami

Zakaj podatkovna skladišča in podatkovna analitika?

Raziskava podjetja AT Kearney (The value of analytics in 2019) kaže, da lahko podjetja z optimalno uporabo podatkovne analitike povečajo svoj dobiček za do 83%.

Potencialno povečanje dobička se nanaša na povprečno povečanje celotnega dobička, če bi podjetje zvišalo analitično zrelost na raven Vodij, in bi ostali pogoji ostali enaki.

Ta analiza je korelacijska in ne pomeni vzročnosti.

Viri: Melbourne Business School, A.T. Kearney analiza, https://www.atkearney.com/analytics/article/?/a/the-value-of-analytics-in-2019

Pri poskusu uporabe obstoječih podatkov in virov večina podjetij pride do izzivov

 • Podatki so razpršeni, ne vemo vedno, kje so.
 • Podatki so neberljivi ali nerazumljivi zaradi uporabe različnih terminologij.
 • Podatkov med seboj ne moremo povezati, saj so v različnih sistemih poimenovani različno.
 • Podatki niso zanesljivi, se podvajajo …
 • Večina poročil, ki se že uporabljajo, je nerazumljivih in iz meseca v mesec nekonsistentnih, torej se na njih ne moremo zanesti.

Pri vzpostavitvi celotnega sistema in procesov za podatkovno analitiko vam Informatik lahko veliko pomaga, saj imamo ustrezne izkušnje, znanje in strokovnjake.

 

Postopek za vzpostavitev rešitve

 1. Prvi korak k uspešni uvedbi in uporabi podatkovne analitike je pridobivanje podatkov, ki jih potrebujemo, in njihovo preverjanje.
 2. Drugi korak je organizacija teh podatkov za enostavnejšo dostopnost, njihovo strukturiranje in poenotenje poimenovanj.
 3. V tretjem koraku analiziramo podatke. Ta korak vključuje poročanje, taktične in ad-hoc poizvedbe, vizualizacijo podatkov in strojno učenje.
 4. V četrtem koraku boste začeli uporabljati produkte prejšnjih korakov, razumljiva, zanesljiva in redna poročila, za izboljšanje delovanja vašega podjetja. Naj bo to na področju upravljanja z viri, optimizacije procesov, dolgoročnega strateškega odločanja…

 

Po vzpostavitvi boste:

 • V vsakem trenutku vedeli, kaj se dogaja v vašem podjetju
 • Ko boste razumeli kaj in zakaj se dogaja, boste lahko prilagodili procese da bodo bolj učinkoviti
 • Poročila, ki jih boste prejemali, bodo razumljiva in tudi vizualno prilagojena vašim potrebam
 • Z dobrim vpogledom v dogajanje v podjetju boste lažje identificirali nove potencialne produkte, storitve in področja delovanja

 

Kako vam pomaga Informatika?

 • Postavitev podatkovnega skladišča na naši lokaciji ali pri vas.
 • Analiza izvornih podatkov in povezav med njimi ter njihovo strukturiranje.
 • Priprava logičnega modela za razumljiv prikaz podatkov in njihovo vizualizacijo.
 • Priprava ključnih poročil in trening izbranih uporabnikov za pripravo ad-hoc poročil.
 • Podpora v celotnem življenjskem obdobju rešitve od osnovnega delovanja do nadgradenj in razvoja novih znanj.

 

Naša znanja in prednosti:

 • Obvladovanje konceptov in smernic za gradnjo podatkovnih skladišč v povezavi z zagotavljanjem celovite palete orodij za podatkovno analitiko.
 • Dolgoletne izkušnje, obvladovanje orodij in lasten vzpostavljen proces upravljanja sprememb za gradnjo podatkovnih skladišč.
 • Poznavanje celovite strategije razvoja informacijskih rešitev, kjer igra podatkovna analitika pomembno vlogo.
 • Specializirani strokovnjaki za področje podatkovnih skladišč in poslovno vsebino.

 

Zdaj je pravi čas!

V procesu iskanja optimalne rešitve želimo z vami vzpostaviti partnerski odnos. Skupaj bomo pri prepoznavanju vaših izzivov, implementaciji dogovorjene rešitve in njenem dolgoročnem delovanju.

Informacijske rešitve Informatike za distributerje električne energije omogočajo celotno end-to-end podporo, ki združujejo učinkovitost fleksibilnost in avtomatizacijo procesov. Storitve so zasnovane tako, da so je integrirana celotna procesna veriga od pridobivanja podatkov na vhodu (meritve, pogodbe) do končnega rezultata kar je račun v elektronski ali fizični obliki za končno stranko.

Informacijske rešitve tako zajemajo:

 • procesne aplikacije za podporo procesom življenjskega cikla odjemalca, od oddaje vloge preko procesov priključevanje do menjave dobavitelja in odklopa. Uporabnik je voden skozi zaporedje opravil, ki jih mora opraviti za izvedbo posameznega postopka in kreiranje zahtevane dokumentacije.
 • aplikacijsko podporo na področju upravljanje z masovnimi podatki in obdelavami pri upravljanju z merilnimi mesti, pridobivanju merilnih podatkov ter izvajanju obračuna omrežnine električne energije. V ta sklop spada tudi aplikacijska podpora področju masovnih saldakontov in izterjave, z vsemi specifikami načina poslovanja distribucijskih podjetij.

V obračunskem sistemu za distributerja se mesečno izvede preko 800 tisoč obračunov za merilna mesta distribucijskih sistemov, kar ga uvršča med največje obračunske sisteme v Sloveniji.

Obračunski sistem je v celoti integriran s sistemom za izmenjavo podatkov na trgu električne energije. Prav tako je sistem integriran z izhodnimi sistemi: za tiskanje računov za omrežnino, za elektronsko posredovanje računov za omrežnino, arhiviranjem in sistemi za komunikacijo z bančnim poslovnim okoljem.

Informacijske rešitve Informatike, d.d. za dobavitelje električne energije omogočajo celotno end-to-end podporo obračunavanju storitev.

Informacijske rešitve zajemajo aplikacijsko podporo izvajanju obračuna električne energije. V ta sklop spada tudi aplikacijska podpora področju masovnih saldakontov in izterjave, z vsemi specifikami načina poslovanja dobaviteljev električne energije.

Obračunski sistem je v celoti integriran s sistemom za izmenjavo podatkov na trgu električne energije. Prav tako je sistem integriran z izhodnimi sistemi: za tiskanje računov, za elektronsko posredovanje računov, arhiviranjem in sistemi za komunikacijo z bančnim poslovnim okoljem.

Rešitev za dobavitelje električne energije vključuje tudi podporo obračunavanju plina in izdajo skupnih računov za električno energijo in plin.

V Informatiki, d.d. imamo rešitve na področju izmenjave podatkov na trgu električne energije, saj smo ponudnik storitev enotne vstopne točke (EVT) za izmenjavo podatkov za vsa elektro distribucijska podjetja v Sloveniji.

Informacijske storitve Informatike za izmenjavo podatkov na trgu električne energije zajemajo skupek poslovnih storitev na storitvenem vodilu. Preko centralnega storitvenega vodila Informatika, d.d. skrbi za vso izmenjavo podatkov med distributerji in dobavitelji električne energije. Ta izmenjava se vrši tudi do SODO, d.o.o. ter posredno preko tega tudi do ostalih akterjev na trgu, kot sta Borzen in JARSE.

Sistem izmenjave podatkov EVT je zanesljiv in robusten sistem preko katerega se v obdobju enega leta izvede več 10 milijonov klicev poslovnih storitev za izmenjavo podatkov na trgu EE.

Sistem za izmenjavo podatkov EVT je v celoti zasnovan na konceptu SOA arhitekture, kar omogoča uporabo in integracije z različnih platform in ERP rešitev.

S svojim specifičnim znanjem in izkušnjami nudimo svetovalne storitve na različnih področjih uporabe informacijskih tehnologij. Naši izkušeni svetovalci vam bodo pomagali najti ustrezne rešitve in optimizirati že obstoječe rešitve.

Ekipa Informatike, d.d. nudi storitve izobraževanja za vse svoje informacijske rešitve. Na razpolago imamo lastno sodobno opremljeno učilnico, ki jo lahko po potrebi najamete za izvedbo lastnih izobraževanj.

V današnjem času postaja informacijska varnost čedalje bolj pomembna. Našim strankam nudimo različne storitve na področju informacijske varnosti. Te so osredotočene na različne napade od zunaj in na preprečevanja odtekanja poslovno zaupnih informacij.

V okviru tega nudimo našim strankam različne varnostne storitve:

 • Zagotavljanje zanesljivega in varnega dostopa do interneta in preprečevanje zunanjih vdorov
 • Zagotavljanje varne posredovanje elektronske pošte
 • Zagotavljanje zaščite notranjega omrežja v skladu s sodobnimi varnostnimi standardi
 • Izvedba redundantnih povezav do zunanjih ponudnikov IP storitev
 • Nudenje varnostno operativnega centra za podporo pri t.i. »zero-day« napadih

Brez prave tehnološke podpore ne bi mogli nuditi kvalitetne tehnološke podpore vsem storitvam, ki jih ponujamo našim strankam. Naše glavne prednosti so izkušnje pri upravljanju sistemskih storitev v okviru dveh varovanih podatkovnih centrov. Ker pri našem delu obdelujemo poslovno kritične podatke, imamo za vse kritične sisteme izvedeno delovanje na dveh različnih lokacijah. S tem preprečimo morebitno izgubo teh podatkov.

Med tehnološke storitve spadajo:

 • Uvedba in vzdrževanje centralnega Microsoft AD drevesa
 • Zagotavljanjem sistema za univerzalno komuniciranje skupaj s podporo za sodobno IP telefonijo
 • Zagotavljanje storitev varne elektronske pošte
 • Gostovanje Sharepoint portal strežnika
 • Uporaba virtualizacijskih tehnologij za namenom optimizacije strežniške infrastrukture in nudenje strežniških storitev v oblaku (IaaS)
 • Gostovanje storitev: spletni strežniki, FTP strežniki in ostali strežniki po dogovoru z naročniki
 • Arhiviranje množičnih dokumentov.

Informatika zagotavlja tudi storitve tiskanja in kuvertiranja množičnih dokumentov.

V svojih informacijskih rešitvah uporabljamo samo preverjena in najnovejša razvojna orodja in platforme:

 • IBM DB2 podatkovno bazo
 • Uporaba različnih odprtokodnih rešitev za potrebe razvoja informacijskih rešitev in produkcije
 • JAVA razvojna orodja
 • Linux operacijski sistem (SuSE in RedHat)
 • Spletne storitve z uporabo programske opreme iz družine IBM WebSphere produktov
 • Microsoft strežniška infrastruktura za potrebe ERP rešitev, uporabe elektronske pošte, univerzalnega komuniciranja itd.

Pri načrtovanju in izdelavi rešitev uporabljamo več nivojsko, fleksibilno in odprto JAVA tehnološko arhitekturo. V veliki meri se orientiramo na različno odprtokodne rešitve, ki jih uspešno uporabljamo pri razvoju in produkciji. Imamo tudi bogate izkušnje z razvojem procesno orientiranih informacijskih rešitev.

V vseh rešitvah uporabljamo koncepte storitveno orientirane arhitekture in po potrebi tudi procesno usmerjene integracije.

Sklic 31. REDNE SEJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE INFORMATIKA informacijske storitve in inženiring d.d.

  Dokumenti: 01-00-Predlog sklepov skupscine z utemeljitvami.pdf 01A-00-Predlog sklepov skupscine brez utemeljitev.pdf 02-00-RevidiranoLetnoPorocilo 2020-podpisano-revizorji-NS.pdf 03-00-Predlog druzbene pogodbe.pdf 04-00-Izpis knjige imetnikov vrednostnih papirjev DK na dan... Preberi več

Program odkupa lastnih delnic

Dokument si ga lahko ogledate na: Program odkupa lastnih delnic Preberi več

Standardizacija kibernetske varnosti v procesih poslovanja kot ključni dejavnik hitre digitalne prilagoditve na izredne razmere

Poslovni procesi v sodobnih organizacijah v vedno večji meri temeljijo na informatizaciji in avtomatizaciji, zaradi česar so vse bolj... Preberi več

Sodelovanje na konferenci Informacijska varnost

V Informatiki se zavedamo pomembnosti kibernetske varnosti, zato podpiramo aktivnosti, ki obravnavajo problematiko ter iščejo rešitve zanjo. Tako smo... Preberi več

Predstavitev inovacije na dogodku Inovacija energetike ’19

Družba Informatika se je kot razvojno in inovativno naravnana delovna organizacija 9. oktobra na Brdu pri Kranju aktivno udeležila... Preberi več

Inovacija energetike 2019

Na letošnjem »think-tank« dogodku Inovacija energetike dr. Andrej Bregar predstavlja našo inovacijo, Model optimizacije samoorganiziranih energetskih skupnosti na osnovi... Preberi več

Informatika – nastop z inovacijo 9. oktobra 2019

Spoštovani, Srečate nas lahko 9. oktobra, ko bomo naš primer inovacije »Model optimizacije samoorganiziranih energetskih skupnosti na osnovi integracije... Preberi več

Predavanje o inovativnih modelih kibernetske varnosti za industrijo 4.0

V juniju in juliju 2019 je dr. Andrej Bregar izvedel predavanja na treh znanstvenih konferencah v tujini. Na konferenci... Preberi več

Projekt iRačun

Naziv in cilj/namen naložbe: Razvoj sistema in platforme za izdajo integralnega računa za različne javne storitve (iRačun) Namen projekta je... Preberi več

O PODJETJU

ZGODOVINA

Podjetje je nastalo leta 1966, združeno iz dveh računskih centrov. Leta 1980 je šlo čez prvo pravno formalno spremembo in sicer je postalo SOZD, v zgodnjih devetdesetih letih pa se je oblikovalo kot d.o.o. in kasneje kot d.d. Vseskozi je delovalo na področju obračunov električne energije in saldakontov, kasneje je pa dodajalo tudi druge storitve v skladu z zahtevami večinskih lastnikov, podjetij za distribucijo električne energije. Po obsežni prenovi ključne programske opreme in tehnologij, ki se je končala leta 2014, je podjetje intenzivneje pričelo z aktivnostmi ponujanja širokega portfelja storitev za podjetja za distribucijo električne energije kot tudi za prosti trg, poleg opravljanja osnovne dejavnosti, to je obračun omrežnine in električne energije, ter razvoj in upravljanje enotne vstopne točke za podporo trga električne energije.


DANES

Informatika d.d. je razvojno naravnano podjetje, ki je cenjen partner v slovenskem elektroenergetskem prostoru. Imamo 40 let izkušenj v razvoju informacijskih rešitev in izvajanju storitev z njimi za različne naročnike.

Z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij ter lastnih in tujih znanj omogočamo svojim naročnikom optimalno, varno in transparentno poslovanje ob optimalnih stroških in ob upoštevanju morebitnih tržnih priložnosti ter sinergičnih učinkov s sorodnimi panogami.

Ponujamo celovite rešitve po meri naročnika. Partnerski odnosi so osnova za dolgoročno sodelovanje v korist obeh partnerjev. Ponujamo partnerstvo in prenos znanja namesto preprostih storitev. Naša visoka vlaganja v lastno izobraževanje omogočajo informacijske rešitve z novo tehnologijo.

Prepričani smo, da smo za sedanje in bodoče naročnike dober partner, ki mu je vredno zaupati projektne naloge.

KARIERA

SISTEMSKI INŽENIR SPECIALIST (m/ž)

Podjetje za informacijske storitve in inženiring INFORMATIKA d.d., Vetrinjska ul.2, Maribor, vabi v svojo sredino na lokaciji Ljubljana novega... Preberi več

Naziv podjetja: INFORMATIKA, informacijske storitve in inženiring, d.d.
Skrajšan naziv: INFORMATIKA d.d.
Sedež podjetja: Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
Telefon : +386 2 707 10 00 H.C.
Enota v Ljubljani: Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
E-mail: info@informatika.si
Matična številka družbe: 5259363000
Davčna številka: 70666130
Transakcijski račun odprt pri: NKBM št.: SI56 0451 5000 0156 581
Direktor družbe: mag. Andrej Stajič

Družba je registrirana na Okrožnem sodišču v Mariboru, št. reg. vložka 1/00871/00. Ustanovni kapital znaša 613.442,00 EUR.