Zeleni preboj preko Digitalne elektrodistribucijske platforme do Nacionalnega podatkovnega vozlišča

1. 4. 2022

Spremembe na trgu električne energije, novi koncepti in akterji, ki se pojavljajo na trgu, narekujejo elektrodistribucijskim podjetjem, da prilagodijo svoje informacijske sisteme novim razmeram. V okviru razvoja digitalne elektrodistribucijske platforme se je podprl koncept merilnih točk.

Merilna točka je ključna administrativna entiteta v novih okoliščinah trga električne energije in t. i. trga prožnosti.  Koncept merilnih točk omogoča podporo najnovejšim trendom na trgu in podpira vse spremembe poslovanja, tako v procesih priključevanja uporabnika na distribucijsko omrežje, obračuna omrežnine, procesih izterjave in odklopa. Koncept merilnih točk predstavlja osnovo za trgovanje in poslovanje na trgu električne energije, digitalna elektrodistribucijska platforma pa je osnova za izmenjavo podatkov na podlagi centralnega registra merilnih točk, ki je eden izmed gradnikov platforme in osnova za uspešno izmenjavo podatkov preko elektroenergetskega podatkovnega vozlišča. Digitalna elektrodistribucijska platforma je grajena fleksibilno in modularno z uporabo REST storitev, kar nam omogoča enostavno nadgradnjo, menjavo in ponovno uporabo posameznih komponent.

Nacionalno podatkovno vozlišče

V okviru rešitev Elektroenergetskega podatkovnega vozlišča se bodo podprle funkcionalnosti za popolno digitalizacijo poslovanja uporabnika elektroenergetskega omrežja. Uporabniku bodo na voljo funkcionalnosti za spletno komunikacijo z referenti in oddajo eObrazcev za različne postopke in opravila, ki ji izvaja operater elektrodistribucijskega sistema. Preko B2C komunikacijskega kanala elektroenergetskega podatkovnega vozlišča bodo uporabniki komunicirali z vsemi operaterji elektrodistribucijskega sistema, ne glede na distribucijsko pripadnost merilnega mesta. Uporabniku bodo tako preko spletnih in mobilnih aplikacij na voljo vse informacije o poteku postopkov na strani distributerja, hkrati pa jim bo omogočeno spletno komuniciranje in posredovanje dodatno zahtevanih podatkov in dokumentacije.

CEEPS je B2B portal, ki je namenjen zakonskim upravičencem do podatkov. Podatkovno vozlišče za vse udeležence na elektroenergetskem trgu. CEEPS je zastavljen tako, da pokriva vse znane vloge na trgu in je pripravljen na to, da se bodo vloge, ki se bodo pojavile v prihodnosti, zelo enostavno dodale. Entiteta akter pokriva dejansko podjetje na trgu, kombinacija vloge in akterja pa tvori skupino, v katero se umešča posameznega uporabnika.

Trenutno so v CEEPSU podprte vloge: dobavitelj, distributer, zaprti distribucijski sistemi, operater trga, sistemski operater. V pripravi pa so že funkcionalnosti za vloge: agregator, ponudnik sistemskih storitev, agencija za energijo. Seveda pa je CEEPS tako široko zasnovan, da dodajanje nove vloge ne predstavlja dodatnega napora.

Akterji na portalu CEEPS

Upravljanje z uporabniki in pravicami je povsem avtonomno in lokalno, tako da vsak administrator na nivoju skupine v CEEPS-u (torej akter oz. podjetje v določeni vlogi na trgu) upravlja z dodeljevanjem dostopa uporabnikom in dodeljevanje posameznih pravic, ki jih ima ta uporabnik v portalu za to skupino. Nabor pravic oz. funkcionalnosti pa je voden na nivoju skupine, tako da imajo skupine med seboj različne nabore pravic.

Avtonomno in lokalno upravljanje pravic

Prijava v CEEPS je omogočena preko Rekono rešitve za centralno upravljanje elektronske identitete posameznice oz. posameznika. Sistem je s ponudnikom integriran z uporabo standardnega OpenID Connect protokola, ki je nadgradnja OAuth2 protokola z dodatnim slojem e-identitete in omogoča odjemalcem, da preverijo identiteto končnega uporabnika z avtentikacijo, kot tudi, da prejmejo osnovni profil uporabnika.

Portal CEEPS je vizualni del elektroenergetskega podatkovnega vozlišča. Podatkovno vozlišče pa poleg spletnega vmesnika zajema tudi storitve in mehanizme za avtomatsko izmenjavo podatkov.

  • Odprtokodna porazdeljena pretočna platforma Apache Kafka
  • Sporočilna vrsta IBM MQ
  • Izpostavljene REST storitve z avtomatsko izgradnjo dokumentacije (swagger)
  • Izpostavljene SOAP storitve (v opuščanju)
Izmenjava podatkov čez pretočno platformo